วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูกรรณิการ์  ครองยุติ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15922010001
นางสาวกมลชนกวีสี
x11111x11111111111111810018 
25922010002
นางสาวกรกตแซ่ตั้ง
x11111x11111111111111810018 
35922010003
นางสาวกัญญารัตน์ลอยนวล
x11111x1011111111011168918 
45922010004
นางสาวกาญจนาทวียืน
x11111x1111111101011168918 
55922010006
นางสาวจุไรพรจำปาศรี
x11111x1110011111111168918 
65922010007
นางสาวชนิกานต์ดุมแก้ว
x11111x101000000110095018 
75922010008
นางสาวชุติมาพลาใส
x11111x0110101110111147818 
85922010010
นางสาวณัชชาถิระกิจ
x11100x000000000100042218!
95922010011
นางสาวดาริณีดวงคำ
x11111x11111111111111810018 
105922010012
นางสาวธัญพรสีดา
x11111x1011111111111179418 
115922010014
นางสาวธิติยาไฝทาคำ
x11111x1111101111110168918 
125922010015
นางสาวนลินทิพย์เชือกทอง
x11111x1011111111111179418 
135922010016
นางสาวน้ำทิพย์มั่นการ
x11111x1010011001110126718 
145922010018
นางสาวบุษกรบุญอาจ
x11111x11111111111111810018 
155922010019
นางสาวปวีณากาบบัว
x11111x1011111111011168918 
165922010020
นางสาวปิยะพรชัยคำ
x00000x00000000010001618!
175922010021
นางสาวปิยาภรณ์บุญอุ้ม
x11111x11111111111111810018 
185922010022
นางสาวพรกมลทองลึม
x11111x1111111111101179418 
195922010024
นางสาวพิจิตราสุจริต
x11111x11111111111111810018 
205922010026
นางสาวพิราพรณ์กอคูณ
x00000x00000000010001618!
215922010027
นางสาวมนัสวีนุภาพ
x11111x1111011111111179418 
225922010028
นางสาวมลทิฌาพรรณาภพ
x11111x1111111001111168918 
235922010029
นางสาวมัฌชิมาพรทองบุ
x11111x11111111111111810018 
245922010030
นางสาวยุพาดารูปแก้ว
x11111x11111111111111810018 
255922010031
นางสาวรริพรมิ่งบุญ
x11111x1111111110110168918 
265922010032
นางสาวรวิพรเข็มทอง
x11111x11111111111111810018 
275922010033
นางสาวรัชฎาภรณ์สุขสาคร
x11111x1011101111101158318 
285922010072
นางสาวเกศวดีฉัตรวิไล
x11111x1011111001101147818 
295922010073
นางสาวศิริรัตน์นนท์ศิริ
x11111x0011111111111168918 
305922010074
นางสาววรรณิดาอุทา
x11111x0011111111111168918 
315922010076
นางสาวกัญญาณีนุ่มทอง
x11111x11111111111111810018 
325922010079
นายจิรภัทรอินทจักร
x11001x011000100010073918!
335922010080
นางสาวขนิษฐาบุญค้อม
x00000x001001111111084418!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.3
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 80.3
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (80.3 + 80.3)/2 =ร้อยละ 80.3
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    27 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     5922010010 นางสาวณัชชา ถิระกิจ
 2     5922010020 นางสาวปิยะพร ชัยคำ
 3     5922010026 นางสาวพิราพรณ์ กอคูณ
 4     5922010079 นายจิรภัทร อินทจักร
 5     5922010080 นางสาวขนิษฐา บุญค้อม