วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวุฒินันท์  เอกสัน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15921050001
นายกฤษฎาหาทรัพย์
x11111111111111xx1111710017 
25921050005
นายชาญณรงค์ปานะดิษฐ์
x11111111111111xx1111710017 
35921050006
นายณรงค์ศักดิ์สืบอาสา
x11111111111111xx1111710017 
45921050007
นายธนศักดิ์สิงห์งาม
x11111111111111xx011169417 
55921050010
นายวาเลนไทน์ด้วงไม้
x11111011111111xx111169417 
65921050012
นายสุเมธีวิเศษสิงห์
x11111111111111xx1111710017 
75921050013
นายอนุรักษ์คำประภา
x11111111111111xx1111710017 
85921050014
นายอาทิตย์สีดา
x11111111111110xx111169417 
95921050015
นายเกียรติศักดิ์แสนทวีสุข
x11111111111111xx1111710017 
105921050016
นายเอกราชดวงสินธุ์
x11111011111111xx111169417 
115921050017
นายประกาษิตโชติรัตน์
x11000000000000xx00021217!
125921050018
นายสิทธิโชคทองคำ
x11111111111111xx1111710017 
135921050019
นายพีระภัทรแสนสุข
x11110011111111xx011148217 
145921050021
นายณัฐวุฒิเท่าสาร
x11110011111111xx011148217 
155921050024
นายสถาพรอ้วนใหญ่
x11111111111111xx1111710017 
165921050025
นายภาคินริ้วทอง
x11110011111111xx011148217 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.71
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89.71
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (89.71 + 89.71)/2 =ร้อยละ 89.71
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     5921050017 นายประกาษิต โชติรัตน์