วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวุฒินันท์  เอกสัน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15921050001
นายกฤษฎาหาทรัพย์
111110000055010 
25921050005
นายชาญณรงค์ปานะดิษฐ์
111110000055010 
35921050006
นายณรงค์ศักดิ์สืบอาสา
111110000055010 
45921050007
นายธนศักดิ์สิงห์งาม
111110000055010 
55921050010
นายวาเลนไทน์ด้วงไม้
111110000055010 
65921050012
นายสุเมธีวิเศษสิงห์
111110000055010 
75921050013
นายอนุรักษ์คำประภา
111110000055010 
85921050014
นายอาทิตย์สีดา
111110000055010 
95921050015
นายเกียรติศักดิ์แสนทวีสุข
111110000055010 
105921050016
นายเอกราชดวงสินธุ์
111110000055010 
115921050017
นายประกาษิตโชติรัตน์
00000000000-10 
125921050018
นายสิทธิโชคทองคำ
111110000055010 
135921050019
นายพีระภัทรแสนสุข
00000000000-10 
145921050021
นายณัฐวุฒิเท่าสาร
011110000044010!
155921050024
นายสถาพรอ้วนใหญ่
111110000055010 
165921050025
นายภาคินริ้วทอง
011110000044010!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 42.5
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 48.57
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (42.5 + 48.57)/2 =ร้อยละ 45.54
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     14 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921050017 นายประกาษิต  โชติรัตน์
 2     5921050019 นายพีระภัทร  แสนสุข 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5921050021 นายณัฐวุฒิ เท่าสาร
 2     5921050025 นายภาคิน ริ้วทอง