วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวุฒินันท์  เอกสัน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15921050001
นายกฤษฎาหาทรัพย์
111111111111111111112010020 
25921050005
นายชาญณรงค์ปานะดิษฐ์
111111111111111111112010020 
35921050006
นายณรงค์ศักดิ์สืบอาสา
111111111111111111112010020 
45921050007
นายธนศักดิ์สิงห์งาม
01111101111111111111189020 
55921050010
นายวาเลนไทน์ด้วงไม้
01111101011111111111178520 
65921050012
นายสุเมธีวิเศษสิงห์
111111111111111111112010020 
75921050013
นายอนุรักษ์คำประภา
11111111111011111111199520 
85921050014
นายอาทิตย์สีดา
111111111111111111112010020 
95921050015
นายเกียรติศักดิ์แสนทวีสุข
111111111111111111112010020 
105921050016
นายเอกราชดวงสินธุ์
01111111111111111111199520 
115921050017
นายประกาษิตโชติรัตน์
000000000000000010001520!
125921050018
นายสิทธิโชคทองคำ
11111111111111110111199520 
135921050019
นายพีระภัทรแสนสุข
01111111011111111111189020 
145921050021
นายณัฐวุฒิเท่าสาร
01111110011111111111178520 
155921050024
นายสถาพรอ้วนใหญ่
111111111111111111112010020 
165921050025
นายภาคินริ้วทอง
01111110011111111111178520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.06
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 89.06
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (89.06 + 89.06)/2 =ร้อยละ 89.06
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     5921050017 นายประกาษิต โชติรัตน์