วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวุฒินันท์  เอกสัน]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15921050001
นายกฤษฎาหาทรัพย์
x11111x11111111111111810018 
25921050005
นายชาญณรงค์ปานะดิษฐ์
x11111x11111111111111810018 
35921050006
นายณรงค์ศักดิ์สืบอาสา
x01010x1010111011111126718 
45921050007
นายธนศักดิ์สิงห์งาม
x11111x11111111111111810018 
55921050010
นายวาเลนไทน์ด้วงไม้
x01010x001100001111195018 
65921050012
นายสุเมธีวิเศษสิงห์
x11111x11111111111111810018 
75921050013
นายอนุรักษ์คำประภา
x01111x1111111111111179418 
85921050014
นายอาทิตย์สีดา
x00011x1111111111111158318 
95921050015
นายเกียรติศักดิ์แสนทวีสุข
x00011x1111111111111158318 
105921050016
นายเอกราชดวงสินธุ์
x01111x1111111111111179418 
115921050017
นายประกาษิตโชติรัตน์
x00000x00000000000000-18 
125921050018
นายสิทธิโชคทองคำ
x11101x1111111111111179418 
135921050019
นายพีระภัทรแสนสุข
x00000x001000001111163318!
145921050021
นายณัฐวุฒิเท่าสาร
x00000x001000001111163318!
155921050024
นายสถาพรอ้วนใหญ่
x00111x1111111111111168918 
165921050025
นายภาคินริ้วทอง
x00000x001000001111163318!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 72.22
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 77.04
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (72.22 + 77.04)/2 =ร้อยละ 74.63
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5921050017 นายประกาษิต  โชติรัตน์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     5921050019 นายพีระภัทร แสนสุข
 2     5921050021 นายณัฐวุฒิ เท่าสาร
 3     5921050025 นายภาคิน ริ้วทอง