วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15921040026
นายสีหราชแก้วนิล
x00000000000000xx0000-17 
25921040027
นายสุทธิพลวงษ์ขันธ์
x11111111111111xx1111710017 
35921040028
นายสุธิพงษ์ทองสวัสดิ์
x11111111111111xx1111710017 
45921040029
นายอนันตศักดิ์ผิวพงษ์
x00000000000000xx0000-17 
55921040030
นายอพิเชษฐ์กันยามา
x01111111111101xx111158817 
65921040031
นายอภิรักษ์บุนนาค
x00000000000000xx0000-17 
75921040033
นายอรุณบุญเชิด
x00000000000000xx0000-17 
85921040034
นายอลงกรณ์ศรีเสนา
x00000000000000xx0000-17 
95921040037
นายเอกสิทธิ์แก้วจีน
x00000000000000xx0000-17 
105921040038
นายโยธินบัวพันธ์
x00000000000000xx0000-17 
115921040039
นายใหม่งามศรีขำ
x11111111111111xx1111710017 
125921040041
นายไพวรรณมูลสิน
x11111111111111xx1111710017 
135921040042
นายวสันต์ดุมแก้ว
x00000000000000xx0000-17 
145921040043
นายเอกลักษณ์พันธ์ก้อน
x11111111111111xx1111710017 
155921040044
นายสิทธิพรทองลึม
x11111111111111xx1111710017 
165921040045
นายอนุวัฒน์สุดสุข
x11111111111111xx1111710017 
175921040046
นายตมิสาเรืองรอง
x11111111111111xx1111710017 
185921040047
นายพีรภัทรดุจดา
x11111111111111xx1111710017 
195921040048
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
x00000000000000xx0000-17 
205921040050
นายธนาธรไชยสุทัศน์
x00000000000000xx0000-17 
215921040051
นายชัยวัฑฒ์ภูทองธง
x11101111111111xx111169417 
225921040053
นายชาญยุทธบุตรมาตย์
x00000000000000xx0000-17 
235921040055
นายเธียรวิทย์บุญมาก
x01111111111111xx111169417 
245921040056
นายจรัลนามลีลา
x00001111111111xx111137617 
255921040057
นายปรเมษฐคูณทัน
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50.12
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 96.38
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (50.12 + 96.38)/2 =ร้อยละ 73.25
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    12 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   12 คน
 :ได้แก่  1     5921040026 นายสีหราช  แก้วนิล
 2     5921040029 นายอนันตศักดิ์  ผิวพงษ์
 3     5921040031 นายอภิรักษ์  บุนนาค
 4     5921040033 นายอรุณ  บุญเชิด
 5     5921040034 นายอลงกรณ์  ศรีเสนา
 6     5921040037 นายเอกสิทธิ์  แก้วจีน
 7     5921040038 นายโยธิน  บัวพันธ์
 8     5921040042 นายวสันต์  ดุมแก้ว
 9     5921040048 นายณัฐวุฒิ  ชมภูประเภท
 10     5921040050 นายธนาธร  ไชยสุทัศน์
 11     5921040053 นายชาญยุทธ  บุตรมาตย์
 12     5921040057 นายปรเมษฐ  คูณทัน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน