วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15921040026
นายสีหราชแก้วนิล
1000000001000xx01x1152917!
25921040027
นายสุทธิพลวงษ์ขันธ์
1110111011011xx11x11148217 
35921040028
นายสุธิพงษ์ทองสวัสดิ์
1011111111110xx11x11158817 
45921040029
นายอนันตศักดิ์ผิวพงษ์
1000000000000xx01x1142417!
55921040030
นายอพิเชษฐ์กันยามา
1100100101111xx11x11127117 
65921040031
นายอภิรักษ์บุนนาค
1000100001000xx00x0031817!
75921040033
นายอรุณบุญเชิด
1000100001000xx00x1152917!
85921040034
นายอลงกรณ์ศรีเสนา
0000000001000xx01x1142417!
95921040037
นายเอกสิทธิ์แก้วจีน
1000000000000xx01x1031817!
105921040038
นายโยธินบัวพันธ์
1000000000000xx00x001617!
115921040039
นายใหม่งามศรีขำ
1111111110111xx11x11169417 
125921040041
นายไพวรรณมูลสิน
1111111111111xx11x111710017 
135921040042
นายวสันต์ดุมแก้ว
1000000000000xx01x1142417!
145921040043
นายเอกลักษณ์พันธ์ก้อน
1111111111111xx01x11169417 
155921040044
นายสิทธิพรทองลึม
1111111111111xx11x111710017 
165921040045
นายอนุวัฒน์สุดสุข
1111111111111xx11x111710017 
175921040046
นายตมิสาเรืองรอง
1110111101101xx11x11148217 
185921040047
นายพีรภัทรดุจดา
1011111111100xx11x11148217 
195921040048
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
1000000000000xx01x0021217!
205921040050
นายธนาธรไชยสุทัศน์
1000000001001xx01x1163517!
215921040051
นายชัยวัฑฒ์ภูทองธง
1111111011011xx11x11158817 
225921040053
นายชาญยุทธบุตรมาตย์
1000000000000xx01x0021217!
235921040055
นายเธียรวิทย์บุญมาก
1011101010111xx11x11137617 
245921040056
นายจรัลนามลีลา
1000000111111xx11x11116517 
255921040057
นายปรเมษฐคูณทัน
1000000000000xx01x1142417!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 55.06
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 55.06
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (55.06 + 55.06)/2 =ร้อยละ 55.06
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    13 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   12 คน
 :ได้แก่  1     5921040026 นายสีหราช แก้วนิล
 2     5921040029 นายอนันตศักดิ์ ผิวพงษ์
 3     5921040031 นายอภิรักษ์ บุนนาค
 4     5921040033 นายอรุณ บุญเชิด
 5     5921040034 นายอลงกรณ์ ศรีเสนา
 6     5921040037 นายเอกสิทธิ์ แก้วจีน
 7     5921040038 นายโยธิน บัวพันธ์
 8     5921040042 นายวสันต์ ดุมแก้ว
 9     5921040048 นายณัฐวุฒิ ชมภูประเภท
 10     5921040050 นายธนาธร ไชยสุทัศน์
 11     5921040053 นายชาญยุทธ บุตรมาตย์
 12     5921040057 นายปรเมษฐ คูณทัน