วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15921040026
นายสีหราชแก้วนิล
111110000055010 
25921040027
นายสุทธิพลวงษ์ขันธ์
111110000055010 
35921040028
นายสุธิพงษ์ทองสวัสดิ์
111110000055010 
45921040029
นายอนันตศักดิ์ผิวพงษ์
111110000055010 
55921040030
นายอพิเชษฐ์กันยามา
111110000055010 
65921040031
นายอภิรักษ์บุนนาค
111110000055010 
75921040033
นายอรุณบุญเชิด
111110000055010 
85921040034
นายอลงกรณ์ศรีเสนา
111110000055010 
95921040037
นายเอกสิทธิ์แก้วจีน
111110000055010 
105921040038
นายโยธินบัวพันธ์
111110000055010 
115921040039
นายใหม่งามศรีขำ
111110000055010 
125921040041
นายไพวรรณมูลสิน
111110000055010 
135921040042
นายวสันต์ดุมแก้ว
111110000055010 
145921040043
นายเอกลักษณ์พันธ์ก้อน
111110000055010 
155921040044
นายสิทธิพรทองลึม
111110000055010 
165921040045
นายอนุวัฒน์สุดสุข
111110000055010 
175921040046
นายตมิสาเรืองรอง
111110000055010 
185921040047
นายพีรภัทรดุจดา
111110000055010 
195921040048
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
111110000055010 
205921040050
นายธนาธรไชยสุทัศน์
111110000055010 
215921040051
นายชัยวัฑฒ์ภูทองธง
111110000055010 
225921040053
นายชาญยุทธบุตรมาตย์
111110000055010 
235921040055
นายเธียรวิทย์บุญมาก
111110000055010 
245921040056
นายจรัลนามลีลา
111110000055010 
255921040057
นายปรเมษฐคูณทัน
111110000055010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 50
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (50 + 50)/2 =ร้อยละ 50
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     25 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    5 วัน
  : ได้แก่วัน 
 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน