วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15921040026
นายสีหราชแก้วนิล
00000111111111111111157520 
25921040027
นายสุทธิพลวงษ์ขันธ์
11000111111111111111178520 
35921040028
นายสุธิพงษ์ทองสวัสดิ์
11000111111111111111178520 
45921040029
นายอนันตศักดิ์ผิวพงษ์
00000111111111111111157520 
55921040030
นายอพิเชษฐ์กันยามา
11000111111111111111178520 
65921040031
นายอภิรักษ์บุนนาค
00000111111111111111157520 
75921040033
นายอรุณบุญเชิด
00000111111111111111157520 
85921040034
นายอลงกรณ์ศรีเสนา
00000111111111111111157520 
95921040037
นายเอกสิทธิ์แก้วจีน
00000111111111111111157520 
105921040038
นายโยธินบัวพันธ์
00000111111111111111157520 
115921040039
นายใหม่งามศรีขำ
11000111111111111111178520 
125921040041
นายไพวรรณมูลสิน
11000111111111111111178520 
135921040042
นายวสันต์ดุมแก้ว
00000111111111111111157520 
145921040043
นายเอกลักษณ์พันธ์ก้อน
11000111111111111111178520 
155921040044
นายสิทธิพรทองลึม
11000111111111111111178520 
165921040045
นายอนุวัฒน์สุดสุข
11000111111111111111178520 
175921040046
นายตมิสาเรืองรอง
00000111111111111111157520 
185921040047
นายพีรภัทรดุจดา
11000111111111111111178520 
195921040048
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
00000111111111111111157520 
205921040050
นายธนาธรไชยสุทัศน์
11000111111111111111178520 
215921040051
นายชัยวัฑฒ์ภูทองธง
00000111111111111111157520 
225921040053
นายชาญยุทธบุตรมาตย์
00000111111111111111157520 
235921040055
นายเธียรวิทย์บุญมาก
00000111111111111111157520 
245921040056
นายจรัลนามลีลา
00000111111111111111157520 
255921040057
นายปรเมษฐคูณทัน
00000111111111111111157520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 79
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (79 + 79)/2 =ร้อยละ 79
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    25 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    3 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ9 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ10 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ11 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน