วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูณัฐพล  ทองทับ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15921040026
นายสีหราชแก้วนิล
x11111x1111001110110147818 
25921040027
นายสุทธิพลวงษ์ขันธ์
x11111x11111111111111810018 
35921040028
นายสุธิพงษ์ทองสวัสดิ์
x11111x11111111111111810018 
45921040029
นายอนันตศักดิ์ผิวพงษ์
x11111x1111101110100147818 
55921040030
นายอพิเชษฐ์กันยามา
x11111x1111101111111179418 
65921040031
นายอภิรักษ์บุนนาค
x11111x1111001110100137218 
75921040033
นายอรุณบุญเชิด
x11111x1111001110101147818 
85921040034
นายอลงกรณ์ศรีเสนา
x01111x1101000110100105618 
95921040037
นายเอกสิทธิ์แก้วจีน
x01111x1111001110100126718 
105921040038
นายโยธินบัวพันธ์
x11111x1111000110100126718 
115921040039
นายใหม่งามศรีขำ
x11111x11111111111111810018 
125921040041
นายไพวรรณมูลสิน
x11111x11111111111111810018 
135921040042
นายวสันต์ดุมแก้ว
x01111x1111001110000116118 
145921040043
นายเอกลักษณ์พันธ์ก้อน
x11111x11111111111111810018 
155921040044
นายสิทธิพรทองลึม
x11111x11111111111111810018 
165921040045
นายอนุวัฒน์สุดสุข
x11111x11111111111111810018 
175921040046
นายตมิสาเรืองรอง
x11111x11111111111111810018 
185921040047
นายพีรภัทรดุจดา
x11111x11111111111111810018 
195921040048
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
x01111x111100100000095018 
205921040050
นายธนาธรไชยสุทัศน์
x11111x1111111110110168918 
215921040051
นายชัยวัฑฒ์ภูทองธง
x11111x11111111111111810018 
225921040053
นายชาญยุทธบุตรมาตย์
x11111x1110001100000105618 
235921040055
นายเธียรวิทย์บุญมาก
x11111x1111111110100158318 
245921040056
นายจรัลนามลีลา
x11111x1111001110100137218 
255921040057
นายปรเมษฐคูณทัน
x11111x1111001110100137218 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 82.89
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 82.89
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (82.89 + 82.89)/2 =ร้อยละ 82.89
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    22 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน