วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15921040001
นายชินดนัยศรีแก้ว
x11111111111111xx1111710017 
25921040002
นายณรงค์ฤทธิ์หงษา
x01111000000000xx00042417!
35921040004
นายถาวรรอดเนียม
x11111111111111xx1111710017 
45921040006
นายทวีศักดิ์แก้วสด
x01111111111111xx111169417 
55921040007
นายธนรัฐสุขเอิบ
x11111111111111xx1111710017 
65921040008
นายธนวินท์ศรีโพธิ์
x11111111111111xx110169417 
75921040010
นายธวัชชัยสมยา
x11111111111111xx1111710017 
85921040013
นายนฤนาทลมไธสง
x00000000000000xx0000-17 
95921040014
นายนิพิฐระพนธ์จันทร์คำ
x01111111111111xx111169417 
105921040015
นายปิยราชหารสุโพธิ์
x01111111111111xx110158817 
115921040018
นายรัชวุฒิอูปแก้ว
x01111111111111xx110158817 
125921040019
นายวรายุทธ์ปกป้อง
x01111111111111xx110158817 
135921040021
นายศราวุฒิลาภเรือง
x11111111111111xx1111710017 
145921040023
นายศิริศักดิ์แก้วคำบัน
x11111111111111xx110169417 
155921040025
นายสัตยาทำอินลาด
x11111111111111xx1111710017 
165921040052
นายธนดลแสนวงษ์
x01101111111111xx111158817 
175921040054
นายณัฐพลสีคำ
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 85.47
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 90.81
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (85.47 + 90.81)/2 =ร้อยละ 88.14
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    15 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5921040013 นายนฤนาท  ลมไธสง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     5921040002 นายณรงค์ฤทธิ์ หงษา