วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15921040001
นายชินดนัยศรีแก้ว
0111111111111xx11x11169417 
25921040002
นายณรงค์ฤทธิ์หงษา
0000000000100xx00x001617!
35921040004
นายถาวรรอดเนียม
1111111111111xx11x111710017 
45921040006
นายทวีศักดิ์แก้วสด
0010000111101xx11x0195317 
55921040007
นายธนรัฐสุขเอิบ
1111111111111xx11x111710017 
65921040008
นายธนวินท์ศรีโพธิ์
1110101111101xx11x11148217 
75921040010
นายธวัชชัยสมยา
1111101111111xx11x01158817 
85921040013
นายนฤนาทลมไธสง
0000000000000xx00x000-17 
95921040014
นายนิพิฐระพนธ์จันทร์คำ
1111111101111xx11x11169417 
105921040015
นายปิยราชหารสุโพธิ์
0000000001111xx11x1184717!
115921040018
นายรัชวุฒิอูปแก้ว
0100100001111xx11x11105917 
125921040019
นายวรายุทธ์ปกป้อง
0100100001101xx11x0184717!
135921040021
นายศราวุฒิลาภเรือง
1000100001111xx11x0195317 
145921040023
นายศิริศักดิ์แก้วคำบัน
1111110111111xx11x11169417 
155921040025
นายสัตยาทำอินลาด
1111111111111xx11x111710017 
165921040052
นายธนดลแสนวงษ์
0100000000000xx11x0142417!
175921040054
นายณัฐพลสีคำ
1111110111111xx11x11169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.78
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 70.96
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.78 + 70.96)/2 =ร้อยละ 68.87
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     7 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5921040013 นายนฤนาท  ลมไธสง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     5921040002 นายณรงค์ฤทธิ์ หงษา
 2     5921040015 นายปิยราช หารสุโพธิ์
 3     5921040019 นายวรายุทธ์ ปกป้อง
 4     5921040052 นายธนดล แสนวงษ์