วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15921040001
นายชินดนัยศรีแก้ว
11111111111010010 
25921040002
นายณรงค์ฤทธิ์หงษา
00000000000-10 
35921040004
นายถาวรรอดเนียม
11111111111010010 
45921040006
นายทวีศักดิ์แก้วสด
11111111111010010 
55921040007
นายธนรัฐสุขเอิบ
111011111199010 
65921040008
นายธนวินท์ศรีโพธิ์
11111111111010010 
75921040010
นายธวัชชัยสมยา
111011111199010 
85921040013
นายนฤนาทลมไธสง
000100000011010!
95921040014
นายนิพิฐระพนธ์จันทร์คำ
11111111111010010 
105921040015
นายปิยราชหารสุโพธิ์
110011111188010 
115921040018
นายรัชวุฒิอูปแก้ว
11111111111010010 
125921040019
นายวรายุทธ์ปกป้อง
110111111199010 
135921040021
นายศราวุฒิลาภเรือง
110011111188010 
145921040023
นายศิริศักดิ์แก้วคำบัน
101011111188010 
155921040025
นายสัตยาทำอินลาด
111110011188010 
165921040052
นายธนดลแสนวงษ์
000001100022010!
175921040054
นายณัฐพลสีคำ
110101111188010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.47
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 81.25
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.47 + 81.25)/2 =ร้อยละ 78.86
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5921040002 นายณรงค์ฤทธิ์  หงษา 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5921040013 นายนฤนาท ลมไธสง
 2     5921040052 นายธนดล แสนวงษ์