วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15921040001
นายชินดนัยศรีแก้ว
11111111101011011111178520 
25921040002
นายณรงค์ฤทธิ์หงษา
000000000001000000001520!
35921040004
นายถาวรรอดเนียม
11101111111111111111199520 
45921040006
นายทวีศักดิ์แก้วสด
11101011110111011111168020 
55921040007
นายธนรัฐสุขเอิบ
11101111011100111111168020 
65921040008
นายธนวินท์ศรีโพธิ์
11111111100001011111157520 
75921040010
นายธวัชชัยสมยา
1100100100100001001184020!
85921040013
นายนฤนาทลมไธสง
0010000000010000000021020!
95921040014
นายนิพิฐระพนธ์จันทร์คำ
11111111001111111111189020 
105921040015
นายปิยราชหารสุโพธิ์
11001011111011111111168020 
115921040018
นายรัชวุฒิอูปแก้ว
11001001101011111111147020 
125921040019
นายวรายุทธ์ปกป้อง
1100001010001001000173520!
135921040021
นายศราวุฒิลาภเรือง
1100100100000000001163020!
145921040023
นายศิริศักดิ์แก้วคำบัน
11111111110001111111178520 
155921040025
นายสัตยาทำอินลาด
11111111101101111100168020 
165921040052
นายธนดลแสนวงษ์
11001111011011110001136520 
175921040054
นายณัฐพลสีคำ
11101011110011011111157520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 63.53
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 63.53
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (63.53 + 63.53)/2 =ร้อยละ 63.53
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     5921040002 นายณรงค์ฤทธิ์ หงษา
 2     5921040010 นายธวัชชัย สมยา
 3     5921040013 นายนฤนาท ลมไธสง
 4     5921040019 นายวรายุทธ์ ปกป้อง
 5     5921040021 นายศราวุฒิ ลาภเรือง