วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูเกษอมร  มิ่งขวัญ]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15921040001
นายชินดนัยศรีแก้ว
x11111x1111110011111168918 
25921040002
นายณรงค์ฤทธิ์หงษา
x00000x00000000000000-18 
35921040004
นายถาวรรอดเนียม
x11111x1110100011111147818 
45921040006
นายทวีศักดิ์แก้วสด
x11111x111000000000084418!
55921040007
นายธนรัฐสุขเอิบ
x11111x1111110011111168918 
65921040008
นายธนวินท์ศรีโพธิ์
x11111x1110110010000116118 
75921040010
นายธวัชชัยสมยา
x11111x1111110011111168918 
85921040013
นายนฤนาทลมไธสง
x00000x00000000000000-18 
95921040014
นายนิพิฐระพนธ์จันทร์คำ
x11111x1111010011101147818 
105921040015
นายปิยราชหารสุโพธิ์
x11111x1111010000111137218 
115921040018
นายรัชวุฒิอูปแก้ว
x11111x111000000000195018 
125921040019
นายวรายุทธ์ปกป้อง
x11111x1110010000101116118 
135921040021
นายศราวุฒิลาภเรือง
x11111x111001000000095018 
145921040023
นายศิริศักดิ์แก้วคำบัน
x11111x1111110011111168918 
155921040025
นายสัตยาทำอินลาด
x11111x1111010011111158318 
165921040052
นายธนดลแสนวงษ์
x11111x1110000011111137218 
175921040054
นายณัฐพลสีคำ
x11111x1111110011111168918 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 64.38
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 72.96
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (64.38 + 72.96)/2 =ร้อยละ 68.67
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    12 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    2 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ1 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ2 พ.ย. 2561 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921040002 นายณรงค์ฤทธิ์  หงษา
 2     5921040013 นายนฤนาท  ลมไธสง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     5921040006 นายทวีศักดิ์ แก้วสด