วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพงษ์  ตังควัฒนา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15921020021
นายศราวุธเสาขวัญ
x11d00d110d1010xx0119.55617 
25921020023
นายสุรศักดิ์พิมพ์บุตร
xd1111110101111xx11114.58517 
35921020024
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
x00000000000000xx0000-17 
45921020028
นายอุทัยโนนแก้ว
x01100d10101000xx1118.55017 
55921020030
นายเกียรติศักดิ์ฝางคำ
xd1111111111110xx00113.57917 
65921020031
นายเดชาวัตบุญจวบ
x11d11110101000xx01110.56217 
75921020032
นายเรืองฤทธิ์ดวงจำปา
x00000000001110xx00142417!
85921020033
นายไกรสรต้นคำ
x11110101111100xx001116517 
95921020034
นายไชยาจันทร์สอน
x00d00000000000xx0000.5317!
105921020035
นายอภิสิทธิ์ศรีพูล
x11111111101110xx101148217 
115921020036
นายวิระพลบุญเฉลียว
xd1d10111111110xx101137617 
125921020037
นายมงคลสมสุข
x00d11101111010xx01110.56217 
135921020039
นายศักดิ์สิทธิ์แสงพิจิตร
xd0d00000000000xx0001617!
145921020040
นายธนาวุฒิตามสีวัน
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 46.43
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 54.17
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (46.43 + 54.17)/2 =ร้อยละ 50.3
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921020024 นายอภิสิทธิ์  ฝางคำ
 2     5921020040 นายธนาวุฒิ  ตามสีวัน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     5921020032 นายเรืองฤทธิ์ ดวงจำปา
 2     5921020034 นายไชยา จันทร์สอน
 3     5921020039 นายศักดิ์สิทธิ์ แสงพิจิตร