วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพงษ์  ตังควัฒนา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15921020021
นายศราวุธเสาขวัญ
01001d1110110xx01x109.55617 
25921020023
นายสุรศักดิ์พิมพ์บุตร
1011111111011xx11x11158817 
35921020024
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
0000000000000xx00x000-17 
45921020028
นายอุทัยโนนแก้ว
1111011010111xx11x00127117 
55921020030
นายเกียรติศักดิ์ฝางคำ
1111111111101xx11x01158817 
65921020031
นายเดชาวัตบุญจวบ
1110011111111xx11x11158817 
75921020032
นายเรืองฤทธิ์ดวงจำปา
0000000001000xx01x0021217!
85921020033
นายไกรสรต้นคำ
1111011111101xx01x10137617 
95921020034
นายไชยาจันทร์สอน
001000d111010xx01x006.53817!
105921020035
นายอภิสิทธิ์ศรีพูล
1111111111101xx11x10158817 
115921020036
นายวิระพลบุญเฉลียว
1111111111111xx11x10169417 
125921020037
นายมงคลสมสุข
111d111111001xx11x1114.58517 
135921020039
นายศักดิ์สิทธิ์แสงพิจิตร
0100000111000xx01x0052917!
145921020040
นายธนาวุฒิตามสีวัน
0000000000000xx00x000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 58.19
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 67.89
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (58.19 + 67.89)/2 =ร้อยละ 63.04
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    8 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921020024 นายอภิสิทธิ์  ฝางคำ
 2     5921020040 นายธนาวุฒิ  ตามสีวัน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     5921020032 นายเรืองฤทธิ์ ดวงจำปา
 2     5921020034 นายไชยา จันทร์สอน
 3     5921020039 นายศักดิ์สิทธิ์ แสงพิจิตร