วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพงษ์  ตังควัฒนา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15921020021
นายศราวุธเสาขวัญ
11011111111010101011157520 
25921020023
นายสุรศักดิ์พิมพ์บุตร
11111111101111011111189020 
35921020024
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
000000000000000000000-20 
45921020028
นายอุทัยโนนแก้ว
11111011111110011011168020 
55921020030
นายเกียรติศักดิ์ฝางคำ
11111111111110110111189020 
65921020031
นายเดชาวัตบุญจวบ
111111111111111111112010020 
75921020032
นายเรืองฤทธิ์ดวงจำปา
0100101110010010001194520!
85921020033
นายไกรสรต้นคำ
11001111111101101111168020 
95921020034
นายไชยาจันทร์สอน
01000011111111111111157520 
105921020035
นายอภิสิทธิ์ศรีพูล
111111111111111111112010020 
115921020036
นายวิระพลบุญเฉลียว
01111111111111111011189020 
125921020037
นายมงคลสมสุข
11011111111110110111178520 
135921020039
นายศักดิ์สิทธิ์แสงพิจิตร
0100000100000000001142020!
145921020040
นายธนาวุฒิตามสีวัน
000000000000000000000-20 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.43
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 77.5
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.43 + 77.5)/2 =ร้อยละ 71.97
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921020024 นายอภิสิทธิ์  ฝางคำ
 2     5921020040 นายธนาวุฒิ  ตามสีวัน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5921020032 นายเรืองฤทธิ์ ดวงจำปา
 2     5921020039 นายศักดิ์สิทธิ์ แสงพิจิตร