วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพงษ์  ตังควัฒนา]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15921020021
นายศราวุธเสาขวัญ
x11100x0011111001111126718 
25921020023
นายสุรศักดิ์พิมพ์บุตร
x11111x11111111111111810018 
35921020024
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
x00000x00000000000000-18 
45921020028
นายอุทัยโนนแก้ว
x01110x0011111101111137218 
55921020030
นายเกียรติศักดิ์ฝางคำ
x01111x1111101111111168918 
65921020031
นายเดชาวัตบุญจวบ
x01111x0111111110111158318 
75921020032
นายเรืองฤทธิ์ดวงจำปา
x00000x00000000000000-18 
85921020033
นายไกรสรต้นคำ
x01111x1011110111111158318 
95921020034
นายไชยาจันทร์สอน
x10110x1011101000111116118 
105921020035
นายอภิสิทธิ์ศรีพูล
x01111x1111111111111179418 
115921020036
นายวิระพลบุญเฉลียว
x01011x1111111000111137218 
125921020037
นายมงคลสมสุข
x01000x1111111100111126718 
135921020039
นายศักดิ์สิทธิ์แสงพิจิตร
x01100x001000000100152818!
145921020040
นายธนาวุฒิตามสีวัน
x00000x00000000000000-18 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 58.33
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 74.24
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (58.33 + 74.24)/2 =ร้อยละ 66.29
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    3 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   3 คน
 :ได้แก่  1     5921020024 นายอภิสิทธิ์  ฝางคำ
 2     5921020032 นายเรืองฤทธิ์  ดวงจำปา
 3     5921020040 นายธนาวุฒิ  ตามสีวัน 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     5921020039 นายศักดิ์สิทธิ์ แสงพิจิตร