วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวินัย  ศรีแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15921020001
นายจิตติพัฒน์กองสิน
x11111101010110xx111137617 
25921020002
นายชัชพงศ์สายวงศ์
x01011011010010xx111105917 
35921020005
นายณัฐภูมินามวงษา
x00001000010110xx01052917!
45921020006
นายต่อศักดิ์คำแหง
x01111111011111xx111158817 
55921020008
นายทักษ์ดนัยอุปถัมภ์
x11111001101010xx00095317 
65921020009
นายธนพงษ์เรือนแก้ว
x00000000000000xx0000-17 
75921020010
นายธีระวัฒน์ต้นคำ
x11101111011100xx001116517 
85921020012
นายปฎิญาณจันมณีย์
x01101011010010xx111105917 
95921020013
นายพงษ์พิทักษ์ไชยโกฏิ
x00111111001000xx01195317 
105921020017
นายวิทวัฒน์พุดพันธ์
x11111111111110xx111169417 
115921020018
นายศรวิชัยมากดี
x11111111000100xx011116517 
125921020043
นายสุบินลมดี
x00111110011001xx01095317 
135921020044
นายกฤษดาอุ้มทรัพย์
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 53.39
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 63.1
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (53.39 + 63.1)/2 =ร้อยละ 58.25
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    5 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921020009 นายธนพงษ์  เรือนแก้ว
 2     5921020044 นายกฤษดา  อุ้มทรัพย์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     5921020005 นายณัฐภูมิ นามวงษา