วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวินัย  ศรีแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15921020001
นายจิตติพัฒน์กองสิน
1000111011000xx01x1195317 
25921020002
นายชัชพงศ์สายวงศ์
1011111111110xx01x11148217 
35921020005
นายณัฐภูมินามวงษา
0111111110011xx11x10137617 
45921020006
นายต่อศักดิ์คำแหง
1111111111111xx11x111710017 
55921020008
นายทักษ์ดนัยอุปถัมภ์
1100111110110xx11x10127117 
65921020009
นายธนพงษ์เรือนแก้ว
0110000000000xx00x0021217!
75921020010
นายธีระวัฒน์ต้นคำ
0000011011101xx01x1195317 
85921020012
นายปฎิญาณจันมณีย์
1110110111001xx11x11137617 
95921020013
นายพงษ์พิทักษ์ไชยโกฏิ
0101111011010xx01x10105917 
105921020017
นายวิทวัฒน์พุดพันธ์
1101110111111xx11x11158817 
115921020018
นายศรวิชัยมากดี
1111111111111xx11x111710017 
125921020043
นายสุบินลมดี
1101011110111xx11x11148217 
135921020044
นายกฤษดาอุ้มทรัพย์
0001001010000xx00x0031817!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.97
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 66.97
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (66.97 + 66.97)/2 =ร้อยละ 66.97
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     5 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    8 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5921020009 นายธนพงษ์ เรือนแก้ว
 2     5921020044 นายกฤษดา อุ้มทรัพย์