วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวินัย  ศรีแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15921020001
นายจิตติพัฒน์กองสิน
101000000022010!
25921020002
นายชัชพงศ์สายวงศ์
101000000022010!
35921020005
นายณัฐภูมินามวงษา
111000000033010!
45921020006
นายต่อศักดิ์คำแหง
111000000033010!
55921020008
นายทักษ์ดนัยอุปถัมภ์
111000000033010!
65921020009
นายธนพงษ์เรือนแก้ว
100000000011010!
75921020010
นายธีระวัฒน์ต้นคำ
111000000033010!
85921020012
นายปฎิญาณจันมณีย์
111000000033010!
95921020013
นายพงษ์พิทักษ์ไชยโกฏิ
111000000033010!
105921020017
นายวิทวัฒน์พุดพันธ์
111000000033010!
115921020018
นายศรวิชัยมากดี
111000000033010!
125921020043
นายสุบินลมดี
111000000033010!
135921020044
นายกฤษดาอุ้มทรัพย์
00000000000-10 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 24.62
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 26.67
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (24.62 + 26.67)/2 =ร้อยละ 25.65
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     12 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    - คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    7 วัน
  : ได้แก่วัน 
 ฤ7 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ8 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 จ11 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 อ12 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 พ13 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ฤ14 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................

 ศ15 ก.พ. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5921020044 นายกฤษดา  อุ้มทรัพย์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   12 คน
 :ได้แก่  1     5921020001 นายจิตติพัฒน์ กองสิน
 2     5921020002 นายชัชพงศ์ สายวงศ์
 3     5921020005 นายณัฐภูมิ นามวงษา
 4     5921020006 นายต่อศักดิ์ คำแหง
 5     5921020008 นายทักษ์ดนัย อุปถัมภ์
 6     5921020009 นายธนพงษ์ เรือนแก้ว
 7     5921020010 นายธีระวัฒน์ ต้นคำ
 8     5921020012 นายปฎิญาณ จันมณีย์
 9     5921020013 นายพงษ์พิทักษ์ ไชยโกฏิ
 10     5921020017 นายวิทวัฒน์ พุดพันธ์
 11     5921020018 นายศรวิชัย มากดี
 12     5921020043 นายสุบิน ลมดี