วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวินัย  ศรีแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15921020001
นายจิตติพัฒน์กองสิน
01110111111110111111178520 
25921020002
นายชัชพงศ์สายวงศ์
11111111111101111111199520 
35921020005
นายณัฐภูมินามวงษา
111111111111111111112010020 
45921020006
นายต่อศักดิ์คำแหง
111111111111111111112010020 
55921020008
นายทักษ์ดนัยอุปถัมภ์
11110111111111111111199520 
65921020009
นายธนพงษ์เรือนแก้ว
0000001111110100001194520!
75921020010
นายธีระวัฒน์ต้นคำ
01001011110100101111126020 
85921020012
นายปฎิญาณจันมณีย์
01100111101111111111168020 
95921020013
นายพงษ์พิทักษ์ไชยโกฏิ
11110111111101111111189020 
105921020017
นายวิทวัฒน์พุดพันธ์
111111111111111111112010020 
115921020018
นายศรวิชัยมากดี
111111111111111111112010020 
125921020043
นายสุบินลมดี
01011011111111001111157520 
135921020044
นายกฤษดาอุ้มทรัพย์
000000000000000000000-20 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.85
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 85.42
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (78.85 + 85.42)/2 =ร้อยละ 82.14
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5921020044 นายกฤษดา  อุ้มทรัพย์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     5921020009 นายธนพงษ์ เรือนแก้ว