วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวินัย  ศรีแก้ว]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15921020001
นายจิตติพัฒน์กองสิน
x01111x1011111111011158318 
25921020002
นายชัชพงศ์สายวงศ์
x01111x1011111111111168918 
35921020005
นายณัฐภูมินามวงษา
x01111x101100001000195018 
45921020006
นายต่อศักดิ์คำแหง
x11111x1111110111111179418 
55921020008
นายทักษ์ดนัยอุปถัมภ์
x01001x1111111011111147818 
65921020009
นายธนพงษ์เรือนแก้ว
x00000x011000000001031718!
75921020010
นายธีระวัฒน์ต้นคำ
x00000x00000000000000-18 
85921020012
นายปฎิญาณจันมณีย์
x10110x1111011111011147818 
95921020013
นายพงษ์พิทักษ์ไชยโกฏิ
x01110x1111011101011137218 
105921020017
นายวิทวัฒน์พุดพันธ์
x11111x11111111111111810018 
115921020018
นายศรวิชัยมากดี
x01111x1111011111111168918 
125921020043
นายสุบินลมดี
x00011x1010111111111137218 
135921020044
นายกฤษดาอุ้มทรัพย์
x00000x000000000101021118!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 64.1
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 69.44
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (64.1 + 69.44)/2 =ร้อยละ 66.77
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    9 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5921020010 นายธีระวัฒน์  ต้นคำ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5921020009 นายธนพงษ์ เรือนแก้ว
 2     5921020044 นายกฤษดา อุ้มทรัพย์