วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.34
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูรัฐนันท์  ผลสุข]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15921010009
นายศรรามจันทร์แก้ว
0010101011011xx11x11116517 
25921010068
นายสุเมธวันตุ้ม
0010111100100xx01x1084717!
35921010070
นายอนันต์คำอาจ
1111111111101xx11x11169417 
45921010073
นายอัครชัยป้องงาม
0011111000001xx11x1095317 
55921010074
นายอุดมศักดิ์ทาตะวงค์
0010101010001xx01x1074117!
65921010076
นายเกรียงเดชมูลสิน
1111111111111xx11x111710017 
75921010078
นายเจมชรินทร์ประดา
0000010100000xx01x1042417!
85921010079
นายไตรภพคุ้มครอง
1111111110110xx11x11158817 
95921010082
นายอาทิตย์ไชยกาล
0000000000000xx00x000-17 
105921010083
นายภานุวัฒน์ชะภูธร
0010100100000xx01x1052917!
115921010085
นายธวัชชัยคำเพาะ
1111111111101xx11x11169417 
125921010086
นายเฉลิมเกียรติสีทาสี
0001111110101xx11x11127117 
135921010087
นายศราวุฒิแสนทวีสุข
0010001000001xx01x1052917!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 56.56
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 61.27
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (56.56 + 61.27)/2 =ร้อยละ 58.92
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     6 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    6 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5921010082 นายอาทิตย์  ไชยกาล 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   5 คน
 :ได้แก่  1     5921010068 นายสุเมธ วันตุ้ม
 2     5921010074 นายอุดมศักดิ์ ทาตะวงค์
 3     5921010078 นายเจมชรินทร์ ประดา
 4     5921010083 นายภานุวัฒน์ ชะภูธร
 5     5921010087 นายศราวุฒิ แสนทวีสุข