วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.33
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูรัฐนันท์  ผลสุข]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15921010045
นายมงคลศุภเสถียร
x00111100110111xx101116517 
25921010046
นายมินทราเค้ามูล
x01111000110111xx111127117 
35921010047
นายยุทธิชัยมากดี
x00111111111111xx111158817 
45921010048
นายรติพงศ์จันทะแจ่ม
x11111000111111xx111148217 
55921010049
นายละมุนม่านทอง
x00111000111111xx111127117 
65921010050
นายวรายุทธมิ่งไชย
x00111000111111xx111127117 
75921010051
นายวรเชษฐ์จันทร์พันธ์
x10111011111111xx111158817 
85921010052
นายวิทวัสสุคนธพงษ์
x00111011111111xx111148217 
95921010053
นายวิทศรุตแก้วสิงห์
x00111100111111xx111137617 
105921010055
นายวิวัฒน์จันสิมมา
x00111000111111xx111127117 
115921010056
นายวิษณุบุญงาม
x01111111111111xx111169417 
125921010058
นายวุฒิเดชรักพินิจ
x11111111111111xx1111710017 
135921010059
นายศักดิ์ดาสำเภา
x00111111111111xx111158817 
145921010060
นายศิริวัฒน์ทองนำ
x00111000110111xx111116517 
155921010061
นายศุทธวีร์ทวีพร
x01111111111111xx111169417 
165921010062
นายสรศักดิ์วันตุ้ม
x11111111111111xx1111710017 
175921010063
นายสราวุฒิน้อยแสง
x11111011111111xx111169417 
185921010064
นายสวัสดิ์กอบัว
x01111001111111xx111148217 
195921010065
นายสันติพยุงวงค์
x11111111111111xx1111710017 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 83.28
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 83.28
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (83.28 + 83.28)/2 =ร้อยละ 83.28
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    19 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน