วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.33
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูรัฐนันท์  ผลสุข]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15921010045
นายมงคลศุภเสถียร
1101111111000xx01x00105917 
25921010046
นายมินทราเค้ามูล
0010111111111xx11x11148217 
35921010047
นายยุทธิชัยมากดี
0001110111101xx11x11127117 
45921010048
นายรติพงศ์จันทะแจ่ม
0011100101101xx11x0095317 
55921010049
นายละมุนม่านทอง
0010001000000xx01x1152917!
65921010050
นายวรายุทธมิ่งไชย
1101100000011xx01x0074117!
75921010051
นายวรเชษฐ์จันทร์พันธ์
0010110011101xx11x11116517 
85921010052
นายวิทวัสสุคนธพงษ์
1110111100001xx01x0095317 
95921010053
นายวิทศรุตแก้วสิงห์
1101101110001xx11x00105917 
105921010055
นายวิวัฒน์จันสิมมา
0000000000000xx01x001617!
115921010056
นายวิษณุบุญงาม
1101111001101xx11x11137617 
125921010058
นายวุฒิเดชรักพินิจ
1111111111101xx11x11169417 
135921010059
นายศักดิ์ดาสำเภา
1110111111100xx11x11148217 
145921010060
นายศิริวัฒน์ทองนำ
0000100000000xx01x0021217!
155921010061
นายศุทธวีร์ทวีพร
1101001111101xx11x11137617 
165921010062
นายสรศักดิ์วันตุ้ม
0011111001101xx11x11127117 
175921010063
นายสราวุฒิน้อยแสง
1111101011101xx11x11148217 
185921010064
นายสวัสดิ์กอบัว
1100001101111xx11x11127117 
195921010065
นายสันติพยุงวงค์
1111111111011xx11x11169417 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 61.92
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 61.92
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (61.92 + 61.92)/2 =ร้อยละ 61.92
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     8 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     5921010049 นายละมุน ม่านทอง
 2     5921010050 นายวรายุทธ มิ่งไชย
 3     5921010055 นายวิวัฒน์ จันสิมมา
 4     5921010060 นายศิริวัฒน์ ทองนำ