วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.33
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูรัฐนันท์  ผลสุข]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15921010045
นายมงคลศุภเสถียร
00000000000-10 
25921010046
นายมินทราเค้ามูล
11111111111010010 
35921010047
นายยุทธิชัยมากดี
11111111111010010 
45921010048
นายรติพงศ์จันทะแจ่ม
11111111111010010 
55921010049
นายละมุนม่านทอง
00000000000-10 
65921010050
นายวรายุทธมิ่งไชย
11111111111010010 
75921010051
นายวรเชษฐ์จันทร์พันธ์
11111111111010010 
85921010052
นายวิทวัสสุคนธพงษ์
11111111111010010 
95921010053
นายวิทศรุตแก้วสิงห์
11111111111010010 
105921010055
นายวิวัฒน์จันสิมมา
11111111111010010 
115921010056
นายวิษณุบุญงาม
11111111111010010 
125921010058
นายวุฒิเดชรักพินิจ
11111111111010010 
135921010059
นายศักดิ์ดาสำเภา
11111111111010010 
145921010060
นายศิริวัฒน์ทองนำ
11111111111010010 
155921010061
นายศุทธวีร์ทวีพร
11111111111010010 
165921010062
นายสรศักดิ์วันตุ้ม
11111111111010010 
175921010063
นายสราวุฒิน้อยแสง
11111111111010010 
185921010064
นายสวัสดิ์กอบัว
11111111111010010 
195921010065
นายสันติพยุงวงค์
11111111111010010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 89.47
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 100
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (89.47 + 100)/2 =ร้อยละ 94.74
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921010045 นายมงคล  ศุภเสถียร
 2     5921010049 นายละมุน  ม่านทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน