วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.33
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูรัฐนันท์  ผลสุข]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15921010045
นายมงคลศุภเสถียร
000000010000000000001520!
25921010046
นายมินทราเค้ามูล
11111011111111111111199520 
35921010047
นายยุทธิชัยมากดี
11111111110111111111199520 
45921010048
นายรติพงศ์จันทะแจ่ม
01111111110101111111178520 
55921010049
นายละมุนม่านทอง
000000000000000000000-20 
65921010050
นายวรายุทธมิ่งไชย
01101011110111111111168020 
75921010051
นายวรเชษฐ์จันทร์พันธ์
11110111111111111111199520 
85921010052
นายวิทวัสสุคนธพงษ์
01000010111111111111147020 
95921010053
นายวิทศรุตแก้วสิงห์
01111111111111111111199520 
105921010055
นายวิวัฒน์จันสิมมา
11000111011011010111136520 
115921010056
นายวิษณุบุญงาม
11110111111111111111199520 
125921010058
นายวุฒิเดชรักพินิจ
11111111110111111111199520 
135921010059
นายศักดิ์ดาสำเภา
11001111110101011111157520 
145921010060
นายศิริวัฒน์ทองนำ
11011011110101010111147020 
155921010061
นายศุทธวีร์ทวีพร
111111111111111111112010020 
165921010062
นายสรศักดิ์วันตุ้ม
01111111111111011111189020 
175921010063
นายสราวุฒิน้อยแสง
01111111111111111111199520 
185921010064
นายสวัสดิ์กอบัว
11111111011111111111199520 
195921010065
นายสันติพยุงวงค์
01110111111011111111178520 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.16
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 82.5
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (78.16 + 82.5)/2 =ร้อยละ 80.33
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    1 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     1 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    17 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   1 คน
 :ได้แก่  1     5921010049 นายละมุน  ม่านทอง 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   1 คน
 :ได้แก่  1     5921010045 นายมงคล ศุภเสถียร