วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.33
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูรัฐนันท์  ผลสุข]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15921010045
นายมงคลศุภเสถียร
x11111x1111111101000147818 
25921010046
นายมินทราเค้ามูล
x11111x1111111100101158318 
35921010047
นายยุทธิชัยมากดี
x11111x11111111111111810018 
45921010048
นายรติพงศ์จันทะแจ่ม
x11111x1111111111100168918 
55921010049
นายละมุนม่านทอง
x11111x1111111110000147818 
65921010050
นายวรายุทธมิ่งไชย
x11111x1111111101111179418 
75921010051
นายวรเชษฐ์จันทร์พันธ์
x11111x1111111101110168918 
85921010052
นายวิทวัสสุคนธพงษ์
x11111x1111111101111179418 
95921010053
นายวิทศรุตแก้วสิงห์
x11111x1111111111101179418 
105921010055
นายวิวัฒน์จันสิมมา
x11111x1111111100000137218 
115921010056
นายวิษณุบุญงาม
x11111x1111111111100168918 
125921010058
นายวุฒิเดชรักพินิจ
x11111x11111111111111810018 
135921010059
นายศักดิ์ดาสำเภา
x11111x1111111111011179418 
145921010060
นายศิริวัฒน์ทองนำ
x11111x1111111100010147818 
155921010061
นายศุทธวีร์ทวีพร
x11111x1111111100000137218 
165921010062
นายสรศักดิ์วันตุ้ม
x11111x1111111111000158318 
175921010063
นายสราวุฒิน้อยแสง
x11111x11111111111111810018 
185921010064
นายสวัสดิ์กอบัว
x11111x1111111100110158318 
195921010065
นายสันติพยุงวงค์
x11111x1111111111100168918 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 87.43
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 87.43
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (87.43 + 87.43)/2 =ร้อยละ 87.43
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    19 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน