วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพล  ราชาธรรมกุล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15921010023
นายบวรศักดิ์วงษ์มั่น
x11101000101100xx10084717!
25921010024
นายปฏิภาณเสมอใจ
x11111111111111xx1111710017 
35921010026
นายปริญญายืนมั่น
x00000000000000xx0000-17 
45921010028
นายปิยะบุญล้อม
x11111111111111xx1111710017 
55921010029
นายปิยะกฤษณ์แก้วศรี
x11111111111111xx1111710017 
65921010031
นายพงศธรกุดนอก
x01111111111111xx111169417 
75921010032
นายพรธนาทัศอาจารีย์
x00000000000000xx0000-17 
85921010034
นายพัตธพงษ์ธรรมพิทักษ์
x00000000000000xx0000-17 
95921010036
นายพีรวัชรศรีวงษ์
x00001000000000xx0001617!
105921010038
นายพุทธิพงษ์ทาสมบูรณ์
x01111111111111xx110158817 
115921010039
นายภาคภูมิศรีแสง
x11111111111111xx1111710017 
125921010043
นายภูวนัยขันตรี
x11111111111111xx1111710017 
135921010066
นายทองใบบุญเนตร
x00000000000000xx0000-17 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 56.56
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 81.7
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (56.56 + 81.7)/2 =ร้อยละ 69.13
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    4 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     2 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   4 คน
 :ได้แก่  1     5921010026 นายปริญญา  ยืนมั่น
 2     5921010032 นายพรธนาทัศ  อาจารีย์
 3     5921010034 นายพัตธพงษ์  ธรรมพิทักษ์
 4     5921010066 นายทองใบ  บุญเนตร 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5921010023 นายบวรศักดิ์ วงษ์มั่น
 2     5921010036 นายพีรวัชร ศรีวงษ์