วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพล  ราชาธรรมกุล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15921010023
นายบวรศักดิ์วงษ์มั่น
1000000110011xx11x1195317 
25921010024
นายปฏิภาณเสมอใจ
1111111111111xx11x01169417 
35921010026
นายปริญญายืนมั่น
0000001011111xx00x0063517!
45921010028
นายปิยะบุญล้อม
1111111111111xx11x111710017 
55921010029
นายปิยะกฤษณ์แก้วศรี
1111111111111xx11x111710017 
65921010031
นายพงศธรกุดนอก
1111111111111xx11x111710017 
75921010032
นายพรธนาทัศอาจารีย์
0000000000000xx00x000-17 
85921010034
นายพัตธพงษ์ธรรมพิทักษ์
0000000000000xx00x000-17 
95921010036
นายพีรวัชรศรีวงษ์
1110000110010xx10x0074117!
105921010038
นายพุทธิพงษ์ทาสมบูรณ์
1110011011111xx11x00127117 
115921010039
นายภาคภูมิศรีแสง
1111111111111xx11x111710017 
125921010043
นายภูวนัยขันตรี
1111111111111xx11x111710017 
135921010066
นายทองใบบุญเนตร
0010000110010xx00x0042417!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 62.9
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 74.33
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (62.9 + 74.33)/2 =ร้อยละ 68.62
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921010032 นายพรธนาทัศ  อาจารีย์
 2     5921010034 นายพัตธพงษ์  ธรรมพิทักษ์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     5921010026 นายปริญญา ยืนมั่น
 2     5921010036 นายพีรวัชร ศรีวงษ์
 3     5921010066 นายทองใบ บุญเนตร