วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพล  ราชาธรรมกุล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15921010023
นายบวรศักดิ์วงษ์มั่น
11111111111010010 
25921010024
นายปฏิภาณเสมอใจ
11111111111010010 
35921010026
นายปริญญายืนมั่น
000011111166010 
45921010028
นายปิยะบุญล้อม
11111111111010010 
55921010029
นายปิยะกฤษณ์แก้วศรี
11111111111010010 
65921010031
นายพงศธรกุดนอก
11111111111010010 
75921010032
นายพรธนาทัศอาจารีย์
00000000000-10 
85921010034
นายพัตธพงษ์ธรรมพิทักษ์
00000000000-10 
95921010036
นายพีรวัชรศรีวงษ์
11111111111010010 
105921010038
นายพุทธิพงษ์ทาสมบูรณ์
000111111177010 
115921010039
นายภาคภูมิศรีแสง
11111111111010010 
125921010043
นายภูวนัยขันตรี
11111111111010010 
135921010066
นายทองใบบุญเนตร
000011111166010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 76.15
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 90
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (76.15 + 90)/2 =ร้อยละ 83.08
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921010032 นายพรธนาทัศ  อาจารีย์
 2     5921010034 นายพัตธพงษ์  ธรรมพิทักษ์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน