วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพล  ราชาธรรมกุล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 13สัปดาห์ที่ 14สัปดาห์ที่ 15สัปดาห์ที่ 16รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 7 ม.ค. 2562  อ : 8 ม.ค. 2562  พ : 9 ม.ค. 2562  ฤ : 10 ม.ค. 2562  ศ : 11 ม.ค. 2562  จ : 14 ม.ค. 2562  อ : 15 ม.ค. 2562  พ : 16 ม.ค. 2562  ฤ : 17 ม.ค. 2562  ศ : 18 ม.ค. 2562  จ : 21 ม.ค. 2562  อ : 22 ม.ค. 2562  พ : 23 ม.ค. 2562  ฤ : 24 ม.ค. 2562  ศ : 25 ม.ค. 2562  จ : 28 ม.ค. 2562  อ : 29 ม.ค. 2562  พ : 30 ม.ค. 2562  ฤ : 31 ม.ค. 2562  ศ : 1 ก.พ. 2562
15921010023
นายบวรศักดิ์วงษ์มั่น
01000110010101111111126020 
25921010024
นายปฏิภาณเสมอใจ
11111110111111111111199520 
35921010026
นายปริญญายืนมั่น
000000000010000000001520!
45921010028
นายปิยะบุญล้อม
11111110111111111111199520 
55921010029
นายปิยะกฤษณ์แก้วศรี
11111110111111111111199520 
65921010031
นายพงศธรกุดนอก
11111110111111111111199520 
75921010032
นายพรธนาทัศอาจารีย์
000000000000000000000-20 
85921010034
นายพัตธพงษ์ธรรมพิทักษ์
000000000000000000000-20 
95921010036
นายพีรวัชรศรีวงษ์
0000100011000000000031520!
105921010038
นายพุทธิพงษ์ทาสมบูรณ์
010000000000000000001520!
115921010039
นายภาคภูมิศรีแสง
11111110111111111111199520 
125921010043
นายภูวนัยขันตรี
11111110111111111111199520 
135921010066
นายทองใบบุญเนตร
0000000011000000000021020!
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 51.15
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 60.45
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (51.15 + 60.45)/2 =ร้อยละ 55.8
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    2 คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     4 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    7 คน
  : วันที่ครูที่ปรึกษามิได้ตรวจเช็คชื่อนักศึกษามีจำนวน    1 วัน
  : ได้แก่วัน 
 พ16 ม.ค. 2562 ระบุสาเหตุ........................................
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   2 คน
 :ได้แก่  1     5921010032 นายพรธนาทัศ  อาจารีย์
 2     5921010034 นายพัตธพงษ์  ธรรมพิทักษ์ 
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   4 คน
 :ได้แก่  1     5921010026 นายปริญญา ยืนมั่น
 2     5921010036 นายพีรวัชร ศรีวงษ์
 3     5921010038 นายพุทธิพงษ์ ทาสมบูรณ์
 4     5921010066 นายทองใบ บุญเนตร