วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.32
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพล  ราชาธรรมกุล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15921010023
นายบวรศักดิ์วงษ์มั่น
x11101x111001000000084418!
25921010024
นายปฏิภาณเสมอใจ
x11111x11111111111111810018 
35921010026
นายปริญญายืนมั่น
x11010x100011101000084418!
45921010028
นายปิยะบุญล้อม
x11111x11111111111111810018 
55921010029
นายปิยะกฤษณ์แก้วศรี
x11111x11111111111111810018 
65921010031
นายพงศธรกุดนอก
x11111x11111111111111810018 
75921010032
นายพรธนาทัศอาจารีย์
x10110x100000100000052818!
85921010034
นายพัตธพงษ์ธรรมพิทักษ์
x10111x1111111110110158318 
95921010036
นายพีรวัชรศรีวงษ์
x10111x1101111111110158318 
105921010038
นายพุทธิพงษ์ทาสมบูรณ์
x11011x1011111111111168918 
115921010039
นายภาคภูมิศรีแสง
x11111x11111111111111810018 
125921010043
นายภูวนัยขันตรี
x11111x11111111111111810018 
135921010066
นายทองใบบุญเนตร
x11011x1010111111111158318 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 81.2
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 81.2
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (81.2 + 81.2)/2 =ร้อยละ 81.2
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    10 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   3 คน
 :ได้แก่  1     5921010023 นายบวรศักดิ์ วงษ์มั่น
 2     5921010026 นายปริญญา ยืนมั่น
 3     5921010032 นายพรธนาทัศ อาจารีย์