วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพล  ราชาธรรมกุล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 9สัปดาห์ที่ 10สัปดาห์ที่ 11สัปดาห์ที่ 12รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 10 ธ.ค. 2561  อ : 11 ธ.ค. 2561  พ : 12 ธ.ค. 2561  ฤ : 13 ธ.ค. 2561  ศ : 14 ธ.ค. 2561  จ : 17 ธ.ค. 2561  อ : 18 ธ.ค. 2561  พ : 19 ธ.ค. 2561  ฤ : 20 ธ.ค. 2561  ศ : 21 ธ.ค. 2561  จ : 24 ธ.ค. 2561  อ : 25 ธ.ค. 2561  พ : 26 ธ.ค. 2561  ฤ : 27 ธ.ค. 2561  ศ : 28 ธ.ค. 2561  จ : 31 ธ.ค. 2561  อ : 1 ม.ค. 2562  พ : 2 ม.ค. 2562  ฤ : 3 ม.ค. 2562  ศ : 4 ม.ค. 2562
15921010001
นายกนต์รพีขันคำ
x11111111111111xx1111710017 
25921010004
นายจอมคนบุญจันทร์
x01011011111111xx110137617 
35921010005
นายจิรายุทธโพธิ์ลาดพร้าว
x01111011111111xx100137617 
45921010006
นางสาวจุฑามาศศรีบุญเรือง
x11111111111111xx1111710017 
55921010008
นายชัชวาลย์ม่วงอ่อน
x00111111111101xx111148217 
65921010010
นายณรงค์ศักดิ์ภูมี
x11111111111111xx1111710017 
75921010011
นายณัฐวุฒิเดชยศดี
x11111111101111xx111169417 
85921010012
นายธณกรเบ้างาม
x11111111111111xx110169417 
95921010015
นายธนาวุธแก้วจินดา
x00000010000000xx0001617!
105921010016
นายธีระปกรณ์รอดเคน
x01111001111011xx111137617 
115921010018
นายธีระศักดิ์ทองทิพย์
x11111111111111xx1111710017 
125921010020
นายนันทวัฒน์วงศ์คูณ
x01001011111111xx100116517 
135921010021
นายนิภาธรพูลมาตย์
x00001001001000xx00031817!
145921010022
นายนิวัฒน์เขียวสอาด
x00001110111101xx10095317 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 74.37
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 74.37
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (74.37 + 74.37)/2 =ร้อยละ 74.37
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5921010015 นายธนาวุธ แก้วจินดา
 2     5921010021 นายนิภาธร พูลมาตย์