วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพล  ราชาธรรมกุล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 5สัปดาห์ที่ 6สัปดาห์ที่ 7สัปดาห์ที่ 8รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 12 พ.ย. 2561  อ : 13 พ.ย. 2561  พ : 14 พ.ย. 2561  ฤ : 15 พ.ย. 2561  ศ : 16 พ.ย. 2561  จ : 19 พ.ย. 2561  อ : 20 พ.ย. 2561  พ : 21 พ.ย. 2561  ฤ : 22 พ.ย. 2561  ศ : 23 พ.ย. 2561  จ : 26 พ.ย. 2561  อ : 27 พ.ย. 2561  พ : 28 พ.ย. 2561  ฤ : 29 พ.ย. 2561  ศ : 30 พ.ย. 2561  จ : 3 ธ.ค. 2561  อ : 4 ธ.ค. 2561  พ : 5 ธ.ค. 2561  ฤ : 6 ธ.ค. 2561  ศ : 7 ธ.ค. 2561
15921010001
นายกนต์รพีขันคำ
1111111111111xx11x111710017 
25921010004
นายจอมคนบุญจันทร์
1001001101111xx11x11127117 
35921010005
นายจิรายุทธโพธิ์ลาดพร้าว
1100011101111xx01x10116517 
45921010006
นางสาวจุฑามาศศรีบุญเรือง
1111111111111xx11x111710017 
55921010008
นายชัชวาลย์ม่วงอ่อน
1100100111111xx01x01116517 
65921010010
นายณรงค์ศักดิ์ภูมี
1111111111111xx11x111710017 
75921010011
นายณัฐวุฒิเดชยศดี
1110111111111xx11x11169417 
85921010012
นายธณกรเบ้างาม
1000100111111xx01x01105917 
95921010015
นายธนาวุธแก้วจินดา
1000000000011xx00x0031817!
105921010016
นายธีระปกรณ์รอดเคน
1101111011111xx11x11158817 
115921010018
นายธีระศักดิ์ทองทิพย์
1111101111111xx01x11158817 
125921010020
นายนันทวัฒน์วงศ์คูณ
1000111111111xx01x10127117 
135921010021
นายนิภาธรพูลมาตย์
1100100100111xx10x0084717!
145921010022
นายนิวัฒน์เขียวสอาด
1111001111111xx00x10127117 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 73.95
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 73.95
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (73.95 + 73.95)/2 =ร้อยละ 73.95
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     3 คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    11 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   2 คน
 :ได้แก่  1     5921010015 นายธนาวุธ แก้วจินดา
 2     5921010021 นายนิภาธร พูลมาตย์