วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพล  ราชาธรรมกุล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 17 ถึง สัปดาห์ที่ 18
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 17สัปดาห์ที่ 18รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 4 ก.พ. 2562  อ : 5 ก.พ. 2562  พ : 6 ก.พ. 2562  ฤ : 7 ก.พ. 2562  ศ : 8 ก.พ. 2562  จ : 11 ก.พ. 2562  อ : 12 ก.พ. 2562  พ : 13 ก.พ. 2562  ฤ : 14 ก.พ. 2562  ศ : 15 ก.พ. 2562
15921010001
นายกนต์รพีขันคำ
11111111111010010 
25921010004
นายจอมคนบุญจันทร์
11111111111010010 
35921010005
นายจิรายุทธโพธิ์ลาดพร้าว
11111111111010010 
45921010006
นางสาวจุฑามาศศรีบุญเรือง
11111111111010010 
55921010008
นายชัชวาลย์ม่วงอ่อน
11111111111010010 
65921010010
นายณรงค์ศักดิ์ภูมี
11111111111010010 
75921010011
นายณัฐวุฒิเดชยศดี
11111111111010010 
85921010012
นายธณกรเบ้างาม
11111111111010010 
95921010015
นายธนาวุธแก้วจินดา
000111111177010 
105921010016
นายธีระปกรณ์รอดเคน
11111111111010010 
115921010018
นายธีระศักดิ์ทองทิพย์
11111111111010010 
125921010020
นายนันทวัฒน์วงศ์คูณ
11111111111010010 
135921010021
นายนิภาธรพูลมาตย์
001111111188010 
145921010022
นายนิวัฒน์เขียวสอาด
11111111111010010 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 96.43
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 96.43
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (96.43 + 96.43)/2 =ร้อยละ 96.43
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน