วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.31
คุณครูที่ปรึกษา:[ครูวีระพล  ราชาธรรมกุล]

รายงานกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ภาคเรียนที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุลสัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4รวมร้อยละวันทั้งหมดหมายเหตุ
 จ : 15 ต.ค. 2561  อ : 16 ต.ค. 2561  พ : 17 ต.ค. 2561  ฤ : 18 ต.ค. 2561  ศ : 19 ต.ค. 2561  จ : 22 ต.ค. 2561  อ : 23 ต.ค. 2561  พ : 24 ต.ค. 2561  ฤ : 25 ต.ค. 2561  ศ : 26 ต.ค. 2561  จ : 29 ต.ค. 2561  อ : 30 ต.ค. 2561  พ : 31 ต.ค. 2561  ฤ : 1 พ.ย. 2561  ศ : 2 พ.ย. 2561  จ : 5 พ.ย. 2561  อ : 6 พ.ย. 2561  พ : 7 พ.ย. 2561  ฤ : 8 พ.ย. 2561  ศ : 9 พ.ย. 2561
15921010001
นายกนต์รพีขันคำ
x11111x11111111111111810018 
25921010004
นายจอมคนบุญจันทร์
x11111x11111111111111810018 
35921010005
นายจิรายุทธโพธิ์ลาดพร้าว
x10101x0111111111010137218 
45921010006
นางสาวจุฑามาศศรีบุญเรือง
x11111x11111111111111810018 
55921010008
นายชัชวาลย์ม่วงอ่อน
x11101x1111001101011137218 
65921010010
นายณรงค์ศักดิ์ภูมี
x11111x1111110111111179418 
75921010011
นายณัฐวุฒิเดชยศดี
x11111x1111101111011168918 
85921010012
นายธณกรเบ้างาม
x10101x0110111101111137218 
95921010015
นายธนาวุธแก้วจินดา
x11101x1010111100010116118 
105921010016
นายธีระปกรณ์รอดเคน
x11111x1111010111111168918 
115921010018
นายธีระศักดิ์ทองทิพย์
x11111x1111111011111179418 
125921010020
นายนันทวัฒน์วงศ์คูณ
x11111x11111111111111810018 
135921010021
นายนิภาธรพูลมาตย์
x11111x1110110000011126718 
145921010022
นายนิวัฒน์เขียวสอาด
x10111x0111111110000126718 
d=สาย
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากรายชื่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 84.13
เฉลี่ยการเข้าแถวของชั้นเรียนกลุ่มนี้จากเฉพาะผู้ที่มาเข้าแถวคิดเป็นร้อยละ 84.13
ค่าที่จะนำไปใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาคือ (84.13 + 84.13)/2 =ร้อยละ 84.13
โดย
  :มีนักเรียนที่ไม่เคยเข้าแถวเลยจำนวน    - คน
  :มีนักเรียนที่เข้าแถวแต่การเข้าแถวไม่ถึงร้อยละ 60 จำนวน     - คน
  : มีนักเรียนที่มีเวลาการเข้าแถวตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจำนวน    14 คน
การวิเคราะห์และประเมินผลเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาตรวจพบว่า
 :มีผู้ออกกลางคันหรือไม่เคยเข้าแถว   - คน
 :ผู้ที่มาเข้าแถวแต่มีแนวโน้มไม่ผ่านกิจกรรมหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันจำนวน   - คน