เลือกภาคเรียนที่ต้องการ

การบันทึกการเยี่ยมบ้านให้ระบุวันที่เยี่ยมเสมอ (หากไม่ระบุจะไม่นับเป็นการเยี่ยม)
และ ให้กดปุ่ม [บันทึก] ที่อยู่ด้านล่างตารางแสดงรายชื่อผู้เรียน ซึ่งจะมีคำแนะนำบอกไว้
ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [รองรับ เฉพาะ บราวเซอร์ ie และเครื่องต้องมีฟอนท์ TH SarabunPSK ]
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานยานยนต์]
ชย.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูดุษฎี   ปฏิโชติ]เยี่ยม 0 คน
[ครูณัฐพล เทพมา]
เยี่ยม 0 คน
[ครูอภินันท์ ดรุณพันธ์]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.12รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 18 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูดุษฎี   ปฏิโชติ]เยี่ยม 0 คน
[ครูณัฐพล เทพมา]
เยี่ยม 0 คน
[ครูอภินันท์ ดรุณพันธ์]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.13รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูชัยวัฒน์   มาทวี]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.14รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 1 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 13 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 7.69 ]
[ครูชัยวัฒน์   มาทวี]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.15รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 18 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูรัฐนันท์   ผลสุข]เยี่ยม 0 คน
[ครูทศพล ทองผุด]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.16รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 9 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูรัฐนันท์   ผลสุข]เยี่ยม 0 คน
[ครูทศพล ทองผุด]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูประสิทธิ์   ภูมั่น]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.22รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 1 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 18 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 5.56 ]
[ครูประสิทธิ์   ภูมั่น]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.23รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 1 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 14 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 7.14 ]
[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่อง]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.24รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 10 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่อง]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.25รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 1 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 14 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 7.14 ]
[ครูสุทิน   ชูวา]เยี่ยม 0 คน
[ครูนำพล จุหลัน]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.26รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 14 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูสุทิน   ชูวา]เยี่ยม 0 คน
[ครูนำพล จุหลัน]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.31รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 14 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูสำ   บุญเพิ่ม]เยี่ยม 0 คน
[ครูวินัย ศรีแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
[ครูวินัย ศรีแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.32รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูสำ   บุญเพิ่ม]เยี่ยม 0 คน
[ครูวินัย ศรีแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
[ครูวินัย ศรีแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.33รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 15 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูภคิน   บุญประสม]เยี่ยม 0 คน
[ครูกฤษณ์นพัฒน์ ไชยมาตร์]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชย.34รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 13 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูฐิติมา   ภูมิลำเนา]เยี่ยม 0 คน
[ครูปนัดดา อุ่นกาย]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]
ชก.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 17 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูฐิติมา   ภูมิลำเนา]เยี่ยม 0 คน
[ครูปนัดดา อุ่นกาย]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชก.12รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 15 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูชัชวาล   ชิณวงศ์]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชก.13รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 22 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูวีระพงษ์   ตังควัฒนา]เยี่ยม 0 คน
[ครูเสกสรรค์ สิงทิศ]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชก.14รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 0 คน]
[คิดเป็นร้อยละ ]
[ครู   ] Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/std_home.php on line 155 เยี่ยม คน
ชก.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 1 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 25 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 4.00 ]
[ครูพงษ์เกษม   ทองปน]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชก.22รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 27 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูเรวัตร   สำราญรื่น]เยี่ยม 3 คน
[ครูนพพร ไกรยวงษ์]
เยี่ยม 0 คน
[ครูเกษอมร มิ่งขวัญ]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 3 คน
ชก.31รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 22 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูทศพล   ทองผุด]เยี่ยม 0 คน
[ครูวุฒินันท์ เอกสัน]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชก.32รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 20 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูพงษ์สุริยา   เรณู]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ[สาขางานช่างเชื่อมโลหะ]
ชช.(ทวิศึกษา)12รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 13 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครู   ] Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/std_home.php on line 155 เยี่ยม คน
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ[สาขางานช่างเชื่อมโลหะ]
ชช.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 14 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูปิยะ   โกษา]เยี่ยม 4 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 4 คน
ชช.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 6 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 5 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 120.00 ]
[ครูนำพล   จุหลัน]เยี่ยม 0 คน
[ครูจักรพันธ์ ผิวผ่อง]
เยี่ยม 3 คน
[ครูเรวัตร สำราญรื่น]
เยี่ยม 3 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 6 คน
ชช.31รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 13 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูวีระพงษ์   ตังควัฒนา]เยี่ยม 0 คน
[ครูเสกสรรค์ สิงทิศ]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]
ชฟ.(ทวิศึกษา)15รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 0 คน]
[คิดเป็นร้อยละ ]
[ครู   ] Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/std_home.php on line 155 เยี่ยม คน
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]
ชฟ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 20 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูณัฐพล   ทองทับ]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชฟ.12รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 25 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูพรสุดา   หางนาค]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชฟ.13รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 1 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 19 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 5.26 ]
[ครูพรสุดา   หางนาค]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชฟ.14รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 24 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูเกษอมร   มิ่งขวัญ]เยี่ยม 0 คน
[ครูณัฐพล เทพมา]
เยี่ยม 0 คน
[ครูนพพร ไกรยวงษ์]
เยี่ยม 0 คน
[ครูสุทิน ชูวา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชฟ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 19 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูฐปกร   รักษาศีล]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชฟ.22รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 18 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูฐปกร   รักษาศีล]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชฟ.23รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูนพพร   ไกรยวงษ์]เยี่ยม 0 คน
[ครูเรวัตร สำราญรื่น]
เยี่ยม 3 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 3 คน
ชฟ.24รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 19 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูเกษอมร   มิ่งขวัญ]เยี่ยม 0 คน
[ครูณัฐพล เทพมา]
เยี่ยม 0 คน
[ครูนพพร ไกรยวงษ์]
เยี่ยม 0 คน
[ครูสุทิน ชูวา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชฟ.31รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 20 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูสุชีวิน   พุฒผา]เยี่ยม 0 คน
[ครู ]
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/std_home.php on line 166 เยี่ยม คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชฟ.32รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 19 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูสุชีวิน   พุฒผา]เยี่ยม 0 คน
[ครู ]
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/std_home.php on line 166 เยี่ยม คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]
ชอ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 20 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูเสกสรรค์   สิงทิศ]เยี่ยม 0 คน
[ครูธัญญรัตน์ เดชเสน]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชอ.12รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 18 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูเสกสรรค์   สิงทิศ]เยี่ยม 0 คน
[ครูธัญญรัตน์ เดชเสน]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชอ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 10 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูสุริยา   กันภัย]เยี่ยม 3 คน
[ครูชาญวิทย์ กอแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 3 คน
ชอ.22รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 5 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 14 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 35.71 ]
[ครูอรุณ   ชุมอาจ]เยี่ยม 0 คน
[ครูอรุณ ชุมอาจ]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชอ.31รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 15 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์]เยี่ยม 0 คน
[ครูภคิน บุญประสม]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชอ.32รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์]เยี่ยม 0 คน
[ครูภคิน บุญประสม]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์[สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์]
ชค.(ทวิศึกษา)12รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 0 คน]
[คิดเป็นร้อยละ ]
[ครู   ] Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/std_home.php on line 155 เยี่ยม คน
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์[สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์]
ชค.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 4 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 19 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 21.05 ]
[ครูจักรพันธ์   ผิวผ่อง]เยี่ยม 3 คน
[ครูนำพล จุหลัน]
เยี่ยม 0 คน
[ครูจักรพันธ์ ผิวผ่อง]
เยี่ยม 3 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 6 คน
ชค.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 24 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูนิติ   จันทร์จำปา]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
ชค.31รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 19 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูตฤณกร   จันทร์นวม]เยี่ยม 0 คน
[ครูวินัย ศรีแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]
พบ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 29 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูกรรณิการ์   ครองยุติ]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
พบ.12รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 28 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูทักษพร   จรลอง]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
พบ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 1 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 47 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 2.13 ]
[ครูธีรวัฒน์   อภิบาล]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
พบ.22รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 44 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูอรอนงค์   อำมะ]
[ครูกรรณิการ์ ครองยุติ]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
พบ.31รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 39 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูทัศน์ญา   ทองพิทักษ์]
[ครูทักษพร จรลอง]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
พบ.32รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 34 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูทักษพร   จรลอง]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]
พบ.(ทวิศึกษา)13รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 0 คน]
[คิดเป็นร้อยละ ]
[ครู   ] Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/advisor/std_home.php on line 155 เยี่ยม คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]
พค.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 34 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์]เยี่ยม 0 คน
[ครูเรวัตร สำราญรื่น]
เยี่ยม 3 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 3 คน
พค.12รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 35 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูณัฐพล   เทพมา]เยี่ยม 0 คน
[ครูเกษอมร มิ่งขวัญ]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
พค.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 27 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
พค.22รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 26 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูสวาท   วิสัย]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
พค.31รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 22 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูพรปวีณ์   ด้วงเงิน]เยี่ยม 0 คน
[ครูภคิน บุญประสม]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
พค.32รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 24 คน]
[คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูปนัดดา   อุ่นกาย]เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน

ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [รองรับ เฉพาะ บราวเซอร์ ie และเครื่องต้องมีฟอนท์ TH SarabunPSK ]
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์]
มอย.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 32 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูศิวพันธ์   สารโท]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
มอย.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 20 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูอภินันท์   ดรุณพันธ์]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานเทคนิคยานยนต์]
สอย.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 25 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูวีระพล   ราชาธรรมกุล]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สอย.12รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 23 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูวีระพล   ราชาธรรมกุล]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สอย.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 33 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูอภินันท์   ดรุณพันธ์]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต[สาขางานเครื่องมือกล]
มอผ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 4 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูทศพล   ทองผุด]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต[สาขางานเครื่องมือกล]
สอผ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 18 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูวินัย   ศรีแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สอผ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 10 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูทศพล   ทองผุด]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]
มอฟ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 28 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูณัฐพล   ทองทับ]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
มอฟ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 31 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูชาญวิทย์   กอแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]
สอฟ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 30 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูชาญวิทย์   กอแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สอฟ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 22 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูชาญวิทย์   กอแก้ว]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]
มออ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 5 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูวุฒินันท์   เอกสัน]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
มออ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 12 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูชัยสิทธิ์   ต่อต้น]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]
สออ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 10 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูวุฒินันท์   เอกสัน]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สออ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 14 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูชัยสิทธิ์   ต่อต้น]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ[สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ]
มอว.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 7 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูนิติ   จันทร์จำปา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
มอว.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 3 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูตฤณกร   จันทร์นวม]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ[สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ]
สอว.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 6 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูนิติ   จันทร์จำปา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สอว.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 10 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูจักรพันธ์   ผิวผ่อง]
เยี่ยม 3 คน
[ครูจักรพันธ์ ผิวผ่อง]
เยี่ยม 3 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 6 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์[สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์]
มอว.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 7 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูนิติ   จันทร์จำปา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
มอว.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 3 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูตฤณกร   จันทร์นวม]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์[สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์]
สอว.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 6 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูนิติ   จันทร์จำปา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สอว.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 10 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูจักรพันธ์   ผิวผ่อง]
เยี่ยม 3 คน
[ครูจักรพันธ์ ผิวผ่อง]
เยี่ยม 3 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 6 คน
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]
มบบ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 34 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูภวิกา   โพธิ์ขาว]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
มบบ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 33 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูมลิวัลย์   จินตชิน]
[78ครูกรรณิการ์ ครองยุติ]

เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]
สบบ.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 28 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูกรรณิการ์   ครองยุติ]
[78ครูกรรณิการ์ ครองยุติ]

เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สบบ.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 23 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูบริวัตร   พิบูลมัยกิจ]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]
มบค.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 18 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูธัญญรัตน์   เดชเสน]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
มบค.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูณัฐพล   เทพมา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]
สบค.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูณัฐพล   เทพมา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สบค.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 15 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูณธีพัฒน์   โพธิถาวรวัฒน์]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ]
มบค.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 18 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูธัญญรัตน์   เดชเสน]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
มบค.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูณัฐพล   เทพมา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ]
สบค.11รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 16 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูณัฐพล   เทพมา]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน
สบค.21รายละเอียด [เยี่ยมบ้านแล้ว 0 คน จาก น.ศ. ตามรายชื่อทั้งสิ้น 15 คน ]
[ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ]
[ครูณธีพัฒน์   โพธิถาวรวัฒน์]
เยี่ยม 0 คน
รวมคุณครูชุดนี้เยี่ยมแล้ว = 0 คน

สรุปสถิติการเยี่ยมบ้านผู้เรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยเรียงลำดับผู้ปฏิบัติหน้าที่ รายบุคคล
ที่ชื่อ-สกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่(ผู้บันทึก)เยี่ยม ปวช.
(คน)
เยี่ยม ปวส.
(คน)
ชื่อ-สกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมเยี่ยม ปวช.
(คน)
เยี่ยม ปวส.
(คน)
รวมร่วมกันเยี่ยม ปวช:ปวส[รวม]
(คน)
1นายปิยะ   โกษา00---0:0 [0]
2นายจักรพันธ์   ผิวผ่อง00นายจักรพันธ์   ผิวผ่อง 000:0 [0]
3นายเรวัตร   สำราญรื่น70นายเกษอมร   มิ่งขวัญ 007:0 [7]
4นายสุริยา   กันภัย30---3:0 [3]
5นายประสิทธิ์   ภูมั่น00---0:0 [0]
6นายบริวัตร   พิบูลมัยกิจ00---0:0 [0]
7นางสาวจงรักษ์   พวงเพชร00---0:0 [0]
8นายวีระพงษ์   ตังควัฒนา00---0:0 [0]
9นางณัฐวดี   จันทร์ทรง00---0:0 [0]
10นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน00---0:0 [0]
11นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนา00---0:0 [0]
12นายนำพล   จุหลัน00---0:0 [0]
13นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสน00---0:0 [0]
14นางสาวทักษพร   จรลอง00---0:0 [0]
15นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์00---0:0 [0]
16นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่อง00---0:0 [0]
17นายพงษ์สุริยา   เรณู00---0:0 [0]
18นายชัยวัฒน์   มาทวี00---0:0 [0]
19นางสาวอรอนงค์   อำมะ00---0:0 [0]
20ครูใหม่บัญชี 2ครูใหม่บัญชี 2   .00---0:0 [0]
21นางสาวพรสุดา   หางนาค00---0:0 [0]
22นายชัชวาล   ชิณวงศ์00---0:0 [0]
23นายศิวพันธ์   สารโท00---0:0 [0]
24ครูใหม่ช่างเชื่อมโลหะ   00---0:0 [0]
25นายอรุณ   ชุมอาจ00นายอรุณ   ชุมอาจ 000:0 [0]
26นายภคิน   บุญประสม00---0:0 [0]
27นายณัฐพล   ทองทับ00---0:0 [0]
28นายนิติ   จันทร์จำปา00---0:0 [0]
29นายพงษ์เกษม   ทองปน00---0:0 [0]
30นายฐปกร   รักษาศีล00---0:0 [0]
31นางสวาท   วิสัย00---0:0 [0]
32นายเกษอมร   มิ่งขวัญ00นายสุทิน   ชูวา 000:0 [0]
33นายสุชีวิน   พุฒผา00---0:0 [0]
34นายตฤณกร   จันทร์นวม00---0:0 [0]
35นายเสกสรรค์   สิงทิศ00---0:0 [0]
36ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้น00---0:0 [0]
37นายชาญวิทย์   กอแก้ว00---0:0 [0]
38นายนพพร   ไกรยวงษ์00---0:0 [0]
39นายรัฐนันท์   ผลสุข00---0:0 [0]
40นายวีระพล   ราชาธรรมกุล00---0:0 [0]
41นายดุษฎี   ปฏิโชติ00---0:0 [0]
42นายอภินันท์   ดรุณพันธ์00---0:0 [0]
43นายสุทิน   ชูวา00นายเกษอมร   มิ่งขวัญ 000:0 [0]
44นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์00---0:0 [0]
45นายวุฒินันท์   เอกสัน00---0:0 [0]
46นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์00---0:0 [0]
47นายณัฐพล   เทพมา00---0:0 [0]
48นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาว00---0:0 [0]
49นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์00---0:0 [0]
50นายณัฐวิชช์   กิติทรัพย์มงคล00---0:0 [0]
51นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงิน00---0:0 [0]
52นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์00---0:0 [0]
53นายทศพล   ทองผุด00---0:0 [0]
54นายวินัย   ศรีแก้ว00นายสำ   บุญเพิ่ม 000:0 [0]
55นายธีรวัฒน์   อภิบาล00---0:0 [0]
56นายสำ   บุญเพิ่ม00นายวินัย   ศรีแก้ว 000:0 [0]
57นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ00---0:0 [0]
58นางสาวปนัดดา   อุ่นกาย00---0:0 [0]
รวม 100เยี่ยมผู้เรียนแล้ว 10 คน จากผู้เรียนตามรายชื่อทั้งสิ้น 1787 คิดเป็นร้อยละ 0.56
หมายเหตุ::::
         การเรียงลำดับเรียงโดยนับรวมรายการที่ผู้เยี่ยมไม่ได้ลงวันที่ไว้ด้วย (โปรด login เข้าไปบันทึกในรายบุคคลเพื่อแก้ไขหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง) เมื่อปิดการแก้ไขรายบุคคล ให้กดปุ่ม [บันทึก] ที่อยู่ด้านล่างตารางแสดงรายชื่อผู้เรียน ซึ่งจะมีคำแนะนำบอกไว้ ว่า "ให้กดปุ่ม บันทึก นี้เสมอ ก่อนออกจากหน้าปัจจุบัน เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด"
    เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ขอความกรุณาให้ครูที่ปรึกษาเข้าไปบันทึกข้อมูล ผู้เรียนที่ไม่เคยมาเรียน โดยเลือก สถานะ เครื่องหมาย ในสดมภ์(column)ที่ 1 ว่าเยี่ยมแล้ว เลือกในสดมภ์(column) ที่ 4 ว่า เป็นกลุ่มมีปัญหา จากนั้น เลือกในสดมภ์(column) ที่ 5 ปัญหา เพื่อระบุปัญหา (ไม่ต้องเข้าไปบันทึกรายละเอียดรายบุคคล ) แล้วกด บันทึก
ตัวอย่าง: