ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาช่างยนต์[สาขางานยานยนต์]ชย.11ชย.12ชย.13ชย.14ชย.15ชย.16ชย.21ชย.22ชย.23ชย.24ชย.25ชย.26ชย.31ชย.32ชย.33ชย.34
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน[สาขางานเครื่องมือกล]ชก.11ชก.12ชก.13ชก.14ชก.21ชก.22ชก.31ชก.32           
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ[สาขางานช่างเชื่อมโลหะ]ชช.(ทวิศึกษา)12                                                                                        
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ[สาขางานช่างเชื่อมโลหะ]ชช.11ชช.21ชช.31                                                                  
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]ชฟ.(ทวิศึกษา)15                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้า[สาขางานไฟฟ้ากำลัง]ชฟ.11ชฟ.12ชฟ.13ชฟ.14ชฟ.21ชฟ.22ชฟ.23ชฟ.24ชฟ.31ชฟ.32
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชอ.11ชอ.12ชอ.21ชอ.22ชอ.31ชอ.32                                 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์[สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์]ชค.(ทวิศึกษา)12                                                                                        
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์[สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์]ชค.11ชค.21ชค.31                                                                  
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]พบ.11พบ.12พบ.21พบ.22พบ.31พบ.32                                 
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]พบ.(ทวิศึกษา)13                                                                                        
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]พค.11พค.12พค.21พค.22พค.31พค.32                                 

ปวส. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]มอย.11มอย.21                                                                             
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]สอย.11สอย.12สอย.21                                                                  
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานเทคนิคยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต [สาขางานเครื่องมือกล]มอผ.11                                                                                        
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต [สาขางานเครื่องมือกล]สอผ.11สอผ.21                                                                             
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]มอฟ.11มอฟ.21                                                                             
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]สอฟ.11สอฟ.21                                                                             
สาขาวิชาไฟฟ้า [สาขางานไฟฟ้ากำลัง]                                                                                                   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]มออ.11มออ.21                                                                             
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]สออ.11สออ.21                                                                             
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ]มอว.11มอว.21                                                                             
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ]สอว.11สอว.21                                                                             
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ [สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์]สอว.11สอว.21                                                                             
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ [สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์]มอว.11มอว.21                                                                             
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]มบบ.11มบบ.21                                                                             
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]สบบ.11สบบ.21                                                                             
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]มบค.11มบค.21                                                                             
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]สบค.11สบค.21                                                                             
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ]มบค.11มบค.21                                                                             
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ]สบค.11สบค.21                                                                             
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ]                                                                                                   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ]