==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ก่อนวันทำการของ สัปดาห์ถัดไปภายใน 6 ทุ่ม ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบ 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษารวบรวม เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการสรุปส่งวิทยาลัยและแจ้งผลต่อให้งานกิจกรรมต่อไป==
1นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2200018180.0090.91  
2นายสุริยา   กันภัยชอ.2100010100.0090.91  
3นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชก.1110018195.2688.52  
4นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2110015166.2588.07  
5นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.14024240240.0043.94  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายอรุณ   ชุมอาจชอ.2200228300.0094.39  
2นายเสกสรรค์   สิงทิศชอ.1100020200.0099.21  
3นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวมบบ.1101135360.0094.59  
4นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.2101245470.0092.22  
5นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.2400020200.0094.08  
6นายเสกสรรค์   สิงทิศชอ.1200019190.0098.06  
7นายสุริยา   กันภัยชอ.2100010100.0092.11  
8นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.2202441450.0090.82  
9นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.1100018180.0099.42  
10นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.1100029290.0096.37  
11นายวุฒินันท์   เอกสันมออ.11000550.00100.00  
12นายณัฐพล   เทพมาพค.1220232365.5694.06  
13นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11511364211.9090.17  
14นายวุฒินันท์   เอกสันสออ.1100010100.0098.95  
15นางสาวทักษพร   จรลองพบ.1200131320.0097.37  
16นายวีระพล   ราชาธรรมกุลสอย.1100025250.0095.16  
17นายวีระพล   ราชาธรรมกุลสอย.1200023230.0096.34  
18นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.1400025250.0094.74  
19นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2200018180.0098.54  
20นายศิวพันธ์   สารโทมอย.1121130336.0692.36  
21นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.1500019190.00100.00  
22นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2110018195.2694.24  
23นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.211001253627.7879.14  
24นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์ชค.21500253016.6789.45  
25นายดุษฎี   ปฏิโชติชย.1200019190.0091.69  
26นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.11000770.0084.21  
27นายปิยะ   โกษาชช.1100013130.0095.55  
28นายวินัย   ศรีแก้วสอผ.1100117180.0093.27  
29นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์สอว.11000660.0098.68  
30นางสวาท   วิสัยพค.22922263724.3278.76  
31นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.1101133340.0097.45  
32นายทศพล   ทองผุดมอผ.11000440.00100.00  
33นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินสบค.2100018180.00100.00  
34นายดุษฎี   ปฏิโชติชย.1100021210.0085.46  
35นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.1300024240.0097.59  
36นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชก.1100019190.0096.68  
37นางสาวจงรักษ์   พวงเพชรชฟ.1110022234.3595.02  
38นายณัฐพล   ทองทับมอฟ.1100028280.0093.98  
39นายชัยวัฒน์   มาทวีชย.13300161915.7986.05  
40นายณัฐพล   ทองทับชฟ.1200027270.0092.79  
41นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1110020214.7691.71  
42นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.2224523306.6776.32  
43นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.16500131827.7886.11  
44นายชัยวัฒน์   มาทวีชย.14300151816.6787.81  
45นายณัฐพล   เทพมาสบค.1100017170.0083.90  
46นายพงษ์เกษม   ทองปนชก.21337203010.0066.67  
47นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.2300014140.0083.46  
48นายสุทิน   ชูวาชย.25711132133.3372.06  
49นายสุทิน   ชูวาชย.26833122334.7864.35  
50นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.23801152433.3367.99  
51นายฐปกร   รักษาศีลชฟ.22245121910.5365.70  
52นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.24110282152.3857.88  
53นายนำพล   จุหลันชช.2142331040.0050.53  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายเสกสรรค์   สิงทิศชอ.1200017170.0096.76  
2นายสุริยา   กันภัยชอ.2100010100.0096.00 
3นายวุฒินันท์   เอกสันสออ.1100010100.00100.00  
4นายอรุณ   ชุมอาจชอ.2200015150.0094.67  
5นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์สอว.11000660.0093.33  
6นายวีระพล   ราชาธรรมกุลสอย.1200023230.0092.39  
7นายเสกสรรค์   สิงทิศชอ.1101119200.0091.50  
8นายวุฒินันท์   เอกสันมออ.11000550.00100.00  
9นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.1401124250.0092.70  
10นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.1300123240.0092.08  
11นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวมบบ.1100034340.0091.91  
12นายดุษฎี   ปฏิโชติชย.12200171910.5390.56  
13นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.1101132330.0094.62  
14นายวีระพล   ราชาธรรมกุลสอย.1102223250.0090.60  
15นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.2201144450.0093.72 
16นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.1101117180.0095.00  
17นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.2400020200.0091.13  
18นายณัฐพล   เทพมาสบค.1100017170.0097.65  
19นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.2101245470.0086.86  
20นายศิวพันธ์   สารโทมอย.1111131333.0388.18  
21นายวินัย   ศรีแก้วสอผ.1101117180.0085.83  
22นายณัฐพล   เทพมาพค.1221133365.5694.37  
23นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์ชค.21500253016.6785.44  
24นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1100218200.0085.88  
25นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.1100029290.0086.21  
26นายสุทิน   ชูวาชย.2500014140.0096.07  
27นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชก.1102217190.0080.13  
28นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2201117180.0095.00  
29นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.1303618240.0075.63  
30นายปิยะ   โกษาชช.1100013130.0080.19  
31นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.2300014140.0092.50  
32นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.21311151915.7987.79  
33นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.11000770.0078.57  
34นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11603334214.2983.83  
35นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.1503316190.0080.26  
36นางสวาท   วิสัยพค.221011263727.0371.43  
37นางสาวจงรักษ์   พวงเพชรชฟ.1114418234.3578.71  
38นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.2102324270.0076.67  
39นางสาวสุธารัตน์    มัชฌิกะชก.1223316219.5280.20  
40นายณัฐพล   ทองทับมอฟ.1100028280.0095.89  
41นายชัยวัฒน์   มาทวีชย.13256122010.0067.03  
42นายชัยวัฒน์   มาทวีชย.14245111811.1163.16  
43นายสุทิน   ชูวาชย.2601311140.0080.00  
44นางสาวทักษพร   จรลองพบ.1201229310.0082.58  
45นายดุษฎี   ปฏิโชติชย.111101010214.7651.50  
46นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.23811152433.3380.47  
47นายณัฐพล   ทองทับชฟ.1212224273.7080.97  
48นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.22559163016.6759.22  
49นายนำพล   จุหลันชช.2142331040.0044.67  
50นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.1655671827.7849.02  
51นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.2413361010.0058.59  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายเสกสรรค์   สิงทิศชอ.1200017170.0097.50 
2นายวุฒินันท์   เอกสันสออ.1100010100.00100.00 
3นายวุฒินันท์   เอกสันมออ.11000550.0099.00 
4นายเสกสรรค์   สิงทิศชอ.1100020200.0095.00 
5นายทศพล   ทองผุดมอผ.11000440.0099.38  
6นายสุริยา   กันภัยชอ.2100010100.0096.75 
7นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวมบบ.1100034340.0090.81 
8นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.11000770.0088.93 
9นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2200018180.0099.72 
10นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.1110017185.5692.35  
11นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.2400119200.0086.63  
12นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์สอว.11000660.0085.83  
13นายอรุณ   ชุมอาจชอ.2200015150.0082.67  
14นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2110114166.2593.65  
15นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.1100128290.0083.10  
16นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.1402520250.0078.60  
17นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์ชค.2101421250.0078.40  
18นางสวาท   วิสัยพค.221012253727.0377.04  
19นายสุทิน   ชูวาชย.2501113140.0088.21  
20นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.2205738450.0081.44  
21นายวีระพล   ราชาธรรมกุลสอย.1200023230.0079.13  
22นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1101317200.0082.50  
23นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.1101132330.0083.33  
24นายณัฐพล   เทพมาสบค.1100017170.0099.71  
25นายวีระพล   ราชาธรรมกุลสอย.1102322250.0075.70  
26นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.1303319220.0077.16  
27นางสาวจงรักษ์   พวงเพชรชฟ.1112316205.0079.67  
28นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.2107918270.0070.15  
29นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11511364211.9080.39  
30นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.1502415190.0075.66  
31นายณัฐพล   เทพมาพค.1221133365.5694.37  
32นายสุทิน   ชูวาชย.2602311140.0078.21  
33นายศิวพันธ์   สารโทมอย.1120031336.0675.47  
34นายปิยะ   โกษาชช.1110013147.1483.82  
35นายดุษฎี   ปฏิโชติชย.12212151910.5367.99  
36นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.21081532470.0064.41  
37นางสาวทักษพร   จรลองพบ.1200030300.0086.33  
38นายพงษ์เกษม   ทองปนชก.21444223013.3369.55  
39นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.1306816240.0060.10  
40นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชก.1111117195.2679.66  
41นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.23800162433.3364.59  
42นายนำพล   จุหลันชช.2142241040.0055.34  
43นายชัยวัฒน์   มาทวีชย.13455112020.0053.02  
44นายณัฐพล   ทองทับมอฟ.1101424280.0074.29  
45นายวินัย   ศรีแก้วสอผ.1113611185.5655.33  
46นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.222111216306.6752.05  
47นายชัยวัฒน์   มาทวีชย.1455761827.7842.56  
48นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.2307104140.0052.86  
49นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.1658851827.7837.59  
50นายดุษฎี   ปฏิโชติชย.11681232128.5735.43  
51นายณัฐพล   ทองทับชฟ.1231114102711.1142.30  
52นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.2416631010.0039.85  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายสุริยา   กันภัยชอ.2100010100.0096.75 
2นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวมบบ.1100034340.0093.97 
3นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์สอว.11000660.0094.58 
4นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์ชค.2101124250.0090.10  
5นายณัฐพล   เทพมาสบค.1100017170.00100.00  
6นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.1100034340.0091.69  
7นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.2401119200.0090.00  
8นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.11000770.0090.71 
9นายณัฐพล   เทพมาพค.1200035350.0098.00  
10นายชาญวิทย์   กอแก้วสอฟ.1101129300.0087.33  
11นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2200018180.00100.00  
12นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.1101132330.0090.00  
13นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.2202242440.0092.78  
14นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.1100029290.0089.83  
15นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2110015166.2596.88  
16นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.1110017185.5697.22  
17นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.2101542470.0080.16  
18นางสาวจงรักษ์   พวงเพชรชฟ.11211172010.0084.18  
19นายวินัย   ศรีแก้วสอผ.1110116185.5680.07  
20นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.1404816240.0077.85  
21นายปิยะ   โกษาชช.1101113140.0078.21  
22นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.1311617244.1774.40  
23นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชก.1111216195.2683.17  
24นางสวาท   วิสัยพค.2215521273.7071.63  
25นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.2116620273.7069.54  
26นางสาวทักษพร   จรลองพบ.1200325280.0085.36  
27นายอรุณ   ชุมอาจชอ.220668140.0058.65  
28นายพงษ์เกษม   ทองปนชก.21736173023.3361.45  
29นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.23801152433.3366.93  
30นายฐปกร   รักษาศีลชฟ.213111262114.2936.11  
[วันที่รายงาน 16 ก.ย. 2562]


ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน

หมายเหตุ: ให้ หน.งานครูที่ปรึกษา พิมพ์ รายงานทุกหน้าถัดไปที่ปรากฏ