==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ก่อนวันทำการของ สัปดาห์ถัดไปภายใน 6 ทุ่ม ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบ 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษารวบรวม เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการสรุปส่งวิทยาลัยและแจ้งผลต่อให้งานกิจกรรมต่อไป==
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายอรุณ   ชุมอาจชอ.57200228300.0094.39  
2นายอรุณ   ชุมอาจชอ.2200228300.0094.39  
3นายเสกสรรค์   สิงทิศชอ.1100020200.0099.21  
4นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวมบบ.1101135360.0094.59  
5นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.2400020200.0094.08  
6นายเสกสรรค์   สิงทิศชอ.1200019190.0098.06  
7นายสุริยา   กันภัยชอ.2100010100.0092.11  
8นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.2202441450.0090.82  
9นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.2101344470.0086.95  
10นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.1100018180.0099.42  
11นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.1100031310.0096.10  
12นายวุฒินันท์   เอกสันมออ.11000550.00100.00  
13นายวุฒินันท์   เอกสันสออ.1100010100.0098.95  
14นางสาวทักษพร   จรลองพบ.1200131320.0097.37  
15นายวีระพล   ราชาธรรมกุลสอย.1100025250.0095.16  
16นายวีระพล   ราชาธรรมกุลสอย.1200023230.0096.34  
17นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.1400025250.0094.74  
18นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2200018180.0098.54  
19นายศิวพันธ์   สารโทมอย.1121130336.0692.36  
20นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.1500019190.00100.00  
21นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.2110018195.2694.24  
22นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.211001253627.7879.14  
23นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์ชค.21500253016.6789.45  
24นายดุษฎี   ปฏิโชติชย.1200019190.0091.69  
25นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.11000770.0084.21  
26นายปิยะ   โกษาชช.1100013130.0095.55  
27นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์สอว.11000660.0098.68  
28นางสวาท   วิสัยพค.22922263724.3278.76  
29นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.1101133340.0097.45  
30นายทศพล   ทองผุดมอผ.11000440.00100.00  
31นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินสบค.2100018180.00100.00  
32นายดุษฎี   ปฏิโชติชย.1100021210.0085.46  
33นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.1300024240.0097.59  
34นายวินัย   ศรีแก้วสอผ.1100117180.0088.01  
35นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชก.1100019190.0096.68  
36นางสาวจงรักษ์   พวงเพชรชฟ.1110022234.3595.02  
37นายชัยวัฒน์   มาทวีชย.13300161915.7986.05  
38นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.1110020214.7691.71  
39นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.2224523306.6776.32  
40นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.16500131827.7886.11  
41นายชัยวัฒน์   มาทวีชย.14300151816.6787.81  
42นายพงษ์เกษม   ทองปนชก.21337203010.0066.67  
43นายสุทิน   ชูวาชย.25711132133.3372.06  
44นายสุทิน   ชูวาชย.26833122334.7864.35  
45นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.23711142231.8267.57  
46นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.24110282152.3857.88  
47นายนำพล   จุหลันชช.2142331040.0050.53  
[วันที่รายงาน 19 มิ.ย. 2562]


ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน