==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ก่อนวันทำการของ สัปดาห์ถัดไปภายใน 6 ทุ่ม ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบ 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษารวบรวม เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการสรุปส่งวิทยาลัยและแจ้งผลต่อให้งานกิจกรรมต่อไป==
1นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3100014140.0087.66  
2นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1120019219.5286.13  
3นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24200141612.5084.32  
4นายดุษฎี   ปฏิโชติสอย.2100031310.0080.94  
5นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.12700172429.1777.65  
6นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวสอฟ.2100214160.0076.70  
7นายสุริยา   กันภัยชอ.1120191216.6776.67  
8นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3220291315.3875.53  
9นายดุษฎี   ปฏิโชติมอย.2110018195.2674.75  
10นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.14411192416.6774.17  
11นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1224424306.6774.07  
12นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.11306142313.0464.16  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายณัฐพล   เทพมาสบค.2100015150.00100.00 
2นายดุษฎี   ปฏิโชติมอย.2100019190.0095.03 
3นายเสกสรรค์   สิงทิศสออ.2100015150.0094.07 
4นายดุษฎี   ปฏิโชติสอย.2100031310.0093.19 
5นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0087.04 
6นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1240144498.1687.99 
7นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.31000660.0085.19 
8ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1100012120.0087.96 
9นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2212334382.6387.50 
10นางณัฐวดี   จันทร์ทรงมบบ.2125540474.2683.80 
11นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3100014140.0084.13 
12นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.1422220248.3387.36 
13นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3203310130.0081.20 
14นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวสอฟ.2100412160.0078.82 
15นายสุริยา   กันภัยชอ.1101112130.0089.74 
16นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.2112214175.8878.52 
17นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2121218229.0975.71 
18นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2201115160.0090.63 
19นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์ชค.11500253016.6780.26 
20นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2112213166.2584.68 
21นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.21200121414.2976.52 
22นายณัฐพล   เทพมามบค.1100016160.00100.00 
23นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1132344506.0078.31 
24นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.212003540.0080.00 
25นายวุฒินันท์   เอกสันชอ.3113411166.2574.63 
26นายเสกสรรค์   สิงทิศมออ.2122271118.1870.99 
27นายณัฐพล   เทพมาพค.3100021210.0097.88 
28นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24500162123.8180.14  
29นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.3400013130.0087.61  
30นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.3300019190.0087.43  
31นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11667243716.2268.51  
32นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
มบบ.1100428320.0080.99  
33นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
มบบ.1100428320.0080.99  
34นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.221236183633.3360.38  
35นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.31213121711.7668.67  
36นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.3115627342.9479.12  
37นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140138439.3086.39  
38นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140138439.3086.39  
39นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140138439.3086.39  
40นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.321111102250.0055.68  
41นายภคิน   บุญประสมชย.23600152128.5783.18  
42นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.3200322250.0082.89  
43นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.11302182313.0471.28  
44นายวิโรจน์   ละดาดกชก.112111513306.6759.65  
45นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.562061028380.0069.30  
46นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.12061028380.0069.30  
47นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.32021217290.0067.05  
48นายสำ   บุญเพิ่มชย.22633122128.5760.64  
49นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.32622253318.1873.89  
50นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1211326303.3378.37  
51นางสวาท   วิสัยพค.12855233622.2272.49  
52นายวินัย   ศรีแก้วชก.31102392245.4553.66  
53นายสำ   บุญเพิ่มชย.2193392142.8655.66  
54นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2216139234.3560.28  
55นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.11369122412.5058.53  
56นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1124415219.5266.56  
57นายทศพล   ทองผุดชก.21655162722.2268.90  
58นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.21091111220.0057.32  
59นายนพพร   ไกรยวงษ์มอฟ.2110517234.3567.94  
60นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.5631446305028.0066.09  
61นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.131446305028.0066.09  
62นายอรุณ   ชุมอาจชอ.1220632405.0067.29  
63นายอรุณ   ชุมอาจชอ.56220632405.0067.29  
64นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.2114141753638.8934.18  
65นายสุทิน   ชูวาชย.1565692128.5755.88  
66นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.12747102429.1752.20  
67นายชาญวิทย์   กอแก้วมอฟ.1130229348.8255.16  
68นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.14113462152.3849.62  
69นายสุทิน   ชูวาชย.1687872334.7850.49  
70นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.13591162222.7344.61  
71นางสาวสุธารัตน์    มัชฌิกะชก.2210101062638.4633.93  
72นายปิยะ   โกษาชช.21126601866.6710.80  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายสุริยา   กันภัยชอ.1100012120.0092.65  
2นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2200034340.0096.54  
3นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.31000660.0087.25 
4นายเสกสรรค์   สิงทิศสออ.2102312150.0083.53  
5นางณัฐวดี   จันทร์ทรงมบบ.2123441474.2688.73 
6นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.2110012137.6984.38 
7นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
มบบ.1100033330.0084.14 
8นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
มบบ.1100033330.0084.14 
9นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1241243498.1686.39  
10นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1130146506.0083.65 
11นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.2110115175.8882.97 
12นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.3202423270.0080.83 
13นางสวาท   วิสัยพค.12833253622.2275.82  
14ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1102210120.0076.96  
15นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.3106627330.0079.68  
16นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0080.39  
17นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2112411166.2577.88  
18นายเสกสรรค์   สิงทิศมออ.210347110.0072.19  
19นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวสอฟ.2104412160.0071.88  
20นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.212003540.0074.51  
21นายณัฐพล   เทพมามบค.1100016160.00100.00 
22นายดุษฎี   ปฏิโชติมอย.2103415190.0077.09  
23นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3102311140.0073.95  
24นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์ชค.11511243016.6776.78 
25นายดุษฎี   ปฏิโชติสอย.2105823310.0074.38  
26นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2100039390.0096.83 
27นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2100039390.0096.83 
28นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2100039390.0096.83 
29นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3224471315.3868.12  
30นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2122614229.0971.17  
31นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2204610160.0071.88  
32นายวุฒินันท์   เอกสันชอ.3115510166.2571.04  
33นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24200141612.5084.30  
34นายณัฐพล   เทพมาสบค.2100015150.0091.76  
35นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.221222223633.3363.93  
36นายชาญวิทย์   กอแก้วมอฟ.11021417310.0063.76  
37นายภคิน   บุญประสมชย.2313312166.2568.76  
38นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.311479175.8868.87  
39นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11679223716.2260.68  
40นายวิโรจน์   ละดาดกชก.11261117306.6765.19  
41นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.32103482245.4552.46  
42นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.1427913248.3362.40  
43นายสำ   บุญเพิ่มชย.22544122123.8158.30  
44นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.32011415290.0067.85  
45นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.11010138210.0052.80  
46นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.5620182416400.0050.88  
47นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.120182416400.0050.88  
48นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.13700152231.8271.89  
49นายวินัย   ศรีแก้วชก.3192582240.9153.27  
50นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.5631226304825.0069.49  
51นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.131226304825.0069.49  
52นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.2114101663638.8940.93  
53นายณัฐพล   เทพมาพค.3107129210.0066.95  
54นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.123711163010.0062.92  
55นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.11349112313.0461.86  
56นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.11366122114.2962.82  
57นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.22215156238.7039.93  
58นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.3304811190.0061.92  
59นายสุทิน   ชูวาชย.1572592133.3360.93  
60นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.21117174224.5536.27  
61นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.341566137.6958.92  
62นายนำพล   จุหลันชช.1150051050.0058.24  
63นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1285792433.3355.15  
64นายณัฐพล   ทองทับชฟ.320121213250.0055.06  
65นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.14102382147.6254.60  
66นางสาวสุธารัตน์    มัชฌิกะชก.22103792638.4653.01  
67นายทศพล   ทองผุดชก.21759112725.9350.43  
68นายอรุณ   ชุมอาจชอ.56281420124020.0051.29  
69นายอรุณ   ชุมอาจชอ.1281420124020.0051.29  
70นายสำ   บุญเพิ่มชย.21781132133.3334.67  
71นายปิยะ   โกษาชช.214121311822.2223.53  
72นายณัฐพล   ทองทับมอฟ.21210174238.7047.43  
73นายสุทิน   ชูวาชย.1697862339.1343.26  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.21000330.0098.04 
2นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.31000660.0089.71 
3นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0088.24  
4นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2101213150.0090.20  
5นางสวาท   วิสัยพค.12822263622.2279.83  
6นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
มบบ.1100033330.0080.66  
7นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
มบบ.1100033330.0080.66  
8นายวุฒินันท์   เอกสันชอ.3101115160.0089.71  
9นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.3111115175.8888.14  
10นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1131245506.0082.86  
11นางณัฐวดี   จันทร์ทรงมบบ.2121243474.2689.56  
12นายสุริยา   กันภัยชอ.110239120.0078.19  
13นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2200412160.0084.93  
14นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.2110012137.6979.90  
15นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3102311140.0074.37  
16นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1241342498.1684.20  
17นายเสกสรรค์   สิงทิศสออ.2100312150.0076.86  
18นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.2110016175.8882.43  
19นายเสกสรรค์   สิงทิศมออ.210246100.0072.35  
20นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.2206717240.0067.16  
21นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.3203621270.0075.82  
22นายณัฐพล   เทพมาสบค.2100015150.0098.04  
23นายณัฐพล   เทพมามบค.1100016160.0097.98  
24นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3242271330.7768.03  
25ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.110139120.0072.55  
26นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์ชค.11545203016.6770.53  
27นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.3115626333.0372.60  
28นายณัฐพล   เทพมาพค.3100021210.0093.84  
29นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวสอฟ.210579160.0060.29  
30นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2200034340.0089.45  
31นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.111134223729.7363.95  
32นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2100039390.0088.99  
33นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2100039390.0088.99  
34นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2100039390.0088.99  
35นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2122713229.0966.82  
36นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.11311172114.2987.70  
37นายพงษ์เกษม   ทองปนชก.113810173010.0060.96  
38นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.12600182425.0086.64  
39นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.32001613290.0065.42  
40นายภคิน   บุญประสมชย.2314510166.2565.35  
41นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.14336152412.5065.13  
42นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24200141612.5084.69  
43นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.3300019190.0083.28  
44นายดุษฎี   ปฏิโชติสอย.21041120310.0068.50  
45นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.3401211130.0082.35  
46นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.21012157220.0050.53  
47นายดุษฎี   ปฏิโชติมอย.2104109190.0062.23  
48นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.32103572245.4541.86  
49นายณัฐพล   ทองทับชฟ.321200132548.0073.25  
50นายวินัย   ศรีแก้วชก.31111652250.0047.33  
51นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.5631202344825.0072.92  
52นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.131202344825.0072.92  
53นายสำ   บุญเพิ่มชย.22644112128.5761.51  
54นายณัฐพล   ทองทับมอฟ.21722142330.4362.96  
55นายทศพล   ทองผุดชก.21735152725.9362.46  
56นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.113111372313.0444.82  
57นายสุทิน   ชูวาชย.1572592133.3361.28  
58นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.124611153013.3355.54  
59นายชาญวิทย์   กอแก้วมอฟ.1100265310.0055.69  
60นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.11012129210.0055.32  
61นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.13546112222.7355.21  
62นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.14122272157.1451.36  
63นายสำ   บุญเพิ่มชย.2177772133.3343.77  
64นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.22213138238.7042.07  
65นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.21015183210.0040.06  
66นายอรุณ   ชุมอาจชอ.56212101883831.5839.63  
67นายอรุณ   ชุมอาจชอ.1212101883831.5839.63  
68นายสุทิน   ชูวาชย.16153352365.2243.61  
69นายนำพล   จุหลันชช.1152321050.0037.94  
70นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.5620242810380.0043.03  
71นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.120242810380.0043.03  
72นางสาวสุธารัตน์    มัชฌิกะชก.22137852650.0037.50  
73นายปิยะ   โกษาชช.216101201833.3318.79  
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 13 ถึง สัปดาห์ที่ 16 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.21000330.0095.00  
2นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.31000660.0090.00  
3นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.2110016175.8889.33  
4นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
มบบ.1100033330.0090.45  
5นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
มบบ.1100033330.0090.45  
6นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3101113140.0086.43 
7นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1242243498.1686.49  
8นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0083.33  
9นางณัฐวดี   จันทร์ทรงมบบ.2120045474.2687.76  
10นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24200141612.5091.07  
11นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2201133340.0088.60  
12นายวุฒินันท์   เอกสันชอ.3101115160.0089.06  
13นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวสอฟ.2101214160.0076.56  
14นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2101213150.0086.00  
15นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2201214160.0085.63  
16นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2121119229.0976.13  
17นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.2110012137.6982.34  
18ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1100111120.0077.50  
19นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.2201123240.0077.71  
20นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1130146506.0077.40  
21นายดุษฎี   ปฏิโชติสอย.2101427310.0078.87  
22นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2100039390.0099.23  
23นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2100039390.0099.23  
24นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2100039390.0099.23  
25นายสุริยา   กันภัยชอ.110239120.0073.13  
26นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.2104418220.0068.86  
27นายพงษ์เกษม   ทองปนชก.11334233010.0075.47  
28นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.1423319248.3373.18  
29นายอรุณ   ชุมอาจชอ.5628810203821.0564.72  
30นายอรุณ   ชุมอาจชอ.128810203821.0564.72  
31นายวินัย   ศรีแก้วชก.311011112245.4566.01  
32นายดุษฎี   ปฏิโชติมอย.2101415190.0071.58  
33นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.111012253727.0367.27  
34นายทศพล   ทองผุดชก.21701192725.9373.55  
35นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.321022102245.4559.89  
36นายปิยะ   โกษาชช.2143591822.2259.21  
37นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1113317214.7683.95  
38นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.12611172425.0083.13  
39นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1217821303.3365.61  
40นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.3311117195.2680.33  
41นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3224471315.3855.80  
42นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.3105512170.0059.41  
43นายสุทิน   ชูวาชย.15522142123.8177.36  
44นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.11368122313.0458.19  
45นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.13701142231.8275.12  
46นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.3410111137.6975.72  
47นายสำ   บุญเพิ่มชย.22622132128.5771.43  
48นางสาวสุธารัตน์    มัชฌิกะชก.22911162634.6269.08  
49นายนำพล   จุหลันชช.1141151040.0061.34  
50นายสำ   บุญเพิ่มชย.21111192152.3860.90  
51นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.14103382147.6252.99  
[วันที่รายงาน 20 เม.ย. 2562]


ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน