วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มอว.11 สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อครูที่ปรึกษา นายณรงค์เดช   เสนาะ
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16231280003นางสาวธนาวดี   แก้ววรรณา100 ผ่าน  มผ.
26231280004นางสาวพนิดา   นาคูณ100 ผ่าน  มผ.
36231280006นางสาวรัชนก   สุขผล100 ผ่าน  มผ.
46231280008นางสาวไข่มุก   แสงส่อง100 ผ่าน  มผ.
56231280011นายจีรวัฒน์   คำชัยภูมิ100 ผ่าน  มผ.
66231280012นายทีระภัส   สีโอ100 ผ่าน  มผ.
76231280013นายธีรศักดิ์   ปลอดแสน100 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 22 ครั้ง