แบบ อวท.15

!!!!! ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากครูที่ปรึกษา ไม่ได้ป้อนคะแนนกิจกรรมชมรม


วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น ชช.(ทวิศึกษา)12 สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชา เชื่อมโลหะ ชื่อครูที่ปรึกษา    
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม


ลงชื่อ..................................................................................นายทะเบียนขมรมวิชาชีพ

ลงชื่อ..................................................................................ครูที่ปรึกษาขมรมวิชาชีพ

ลงชื่อ..................................................................................ประธานขมรมวิชาชีพ

ลงชื่อ..................................................................................ประธานกรรมการประเมินผล

จำนวนการเข้าดู = 19 ครั้ง