วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มบค.11 สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อครูที่ปรึกษา นายณัฐพล   เทพมา
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16132040016นางสาวอภิญญา   คำข่อง959595 ผ่าน ผ.
26132040020นางสาวจันทิมา   เส้นเกษ959595 ผ่าน ผ.
36132040021นางสาวจุฑารัตน์   แก่นคำ959595 ผ่าน ผ.
46132040023นางสาวเดือนฉาย   พิศพงษ์959595 ผ่าน ผ.
56132040025นางสาวสิรินดา   ต้นทอง959595 ผ่าน ผ.
66132040026นางสาวพลอยรุ้ง   ชัยรัตน์959595 ผ่าน ผ.
76132040028นางสาวกนกพร   ทองเทพ959595 ผ่าน ผ.
86132040029นายนพดล   สีหานาม959595 ผ่าน ผ.
96132040030นางสาวพรรษชล   สีสุขทอ959595 ผ่าน ผ.
106132040031นางสาวสมปรารถนา   สั่งสอน959595 ผ่าน ผ.
116132040032นางสาวสุชาดา   พบสุข959595 ผ่าน ผ.
126132040035นางสาวราตรี   เวียงวงษ์959595 ผ่าน ผ.
136132040036นางสาวอาทิตยา   พิลาแดง959595 ผ่าน ผ.
146132040037นางสาวปริชาติ   เพ็ญพิมพ์959595 ผ่าน ผ.
156132040039นางสาวปรียา   ทองอ่อน959595 ผ่าน ผ.
166132040040นางสาวสุจิตรา   พิลาแดง959595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 25 ครั้ง