วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มบบ.11 สาขางาน การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี ชื่อครูที่ปรึกษา นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16132010001นางสาวอุบลวรรณ   เท่าสาร919595 ผ่าน ผ.
26132010002นางสาวอโณชา   พงษ์ดารา749595 ผ่าน ผ.
36132010026นางสาวจิรภัทร   บัวใหญ่879595 ผ่าน ผ.
46132010027นางสาวจิราพร   ทองชุม899595 ผ่าน ผ.
56132010028นางสาวชฎาวรรณ   มิ่งไชย809595 ผ่าน ผ.
66132010033นางสาวพรรณิดา   แก้วดอน789595 ผ่าน ผ.
76132010034นางสาวมลฤดี   ป้องภัย919595 ผ่าน ผ.
86132010036นางสาววาสนา   มุงคุลดา889595 ผ่าน ผ.
96132010037นางสาวศรัญญา   กาเผือก989595 ผ่าน ผ.
106132010038นางสาวสุรัตนา   ขันคำ729595 ผ่าน ผ.
116132010039นางสาววันทพร   คำสวาสดิ์769595 ผ่าน ผ.
126132010040นางสาววิภาวดี   โลมทอง869595 ผ่าน ผ.
136132010041นางสาวศิริภักดิ์   กอคูณ909595 ผ่าน ผ.
146132010043นางสาวอรอุมา   เบ็ญจะปักษ์709595 ผ่าน ผ.
156132010044นางสาวพรพรรณ   กมเกษ889595 ผ่าน ผ.
166132010045นางสาวปวีณา   กออาจ709595 ผ่าน ผ.
176132010046นางสาวบงกต   พุทธจักร์989595 ผ่าน ผ.
186132010047นางสาวนวลพรรณ   ฉัตรสุวรรณ829595 ผ่าน ผ.
196132010048นางสาวเสาวลักษณ์   พิลาเลิศ859595 ผ่าน ผ.
206132010049นางสาวณัฐวิภา   หอมเย็น709595 ผ่าน ผ.
216132010052นางสาวเบญจรัตน์   พรมศรี979595 ผ่าน ผ.
226132010053นางสาวตั้งใจ   อุดพันธ์709595 ผ่าน ผ.
236132010054นางสาวปิยะธิดา   ศิริมูล749595 ผ่าน ผ.
246132010055นางสาวสุมลทา   ชาวทอง709595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
256132010056นายธนาธิป   นันทะวงค์709595 ผ่าน ผ.
266132010057นางสาวพรพิสุทธิ์   จารีรักษ์709595 ผ่าน ผ.
276132010058นางสาววราภรณ์   นำทอง729595 ผ่าน ผ.
286132010059นางสาวภาธินี   สายเกษ819595 ผ่าน ผ.
296132010060นางสาววิไลพร   ชัยดี789595 ผ่าน ผ.
306132010061นางสาวมณีรัตน์   เต็มดี839595 ผ่าน ผ.
316132010062นางสาวผกามาส   แก่นแก้ว849595 ผ่าน ผ.
326132010063นางสาวปิยพร   บรรพต789595 ผ่าน ผ.
336132010064นางสาววชิราภรณ์   หอมทรัพย์719595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 31 ครั้ง