วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มอว.11 สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชื่อครูที่ปรึกษา นายตฤณกร   จันทร์นวม
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16131280009นางสาวจุฑามาศ   แสนทวีสุข899595 ผ่าน ผ.
26131280010นายธงชัย   ทองใส1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
36131280013นายพูลสวัสดิ์   สิงหธรรม839595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 13 ครั้ง