วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มออ.11 สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อครูที่ปรึกษา ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้น
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16131050013นายวสันต์   นามวา809595 ผ่าน ผ.
26131050016นายธนวัฒน์   วงษาเกษ809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
36131050017นางสาวประภาพร   สมบุตร809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
46131050018นายอนุสรณ์   อาจนิยม809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
56131050019นางสาวอุไรพร   ผลขาว809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
66131050020นายอวิรุทธ์   บัวชุม809595 ผ่าน ผ.
76131050021นางสาวปพิชญา   ทองปัน809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
86131050022นายธนวัฒน์   พละศักดิ์809595 ผ่าน ผ.
96131050024นางสาวเยาวภา   แสนทวีสุข809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
106131050025นายนพดล   กลิ่นหอม809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
116131050026นายธนภัทร   นักรำ805095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
126131050027นายศุภดล   หาญณรงค์809595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 25 ครั้ง