วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มอฟ.11 สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา ไฟฟ้า ชื่อครูที่ปรึกษา นายชาญวิทย์   กอแก้ว
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16131040018นางสาวกนกวรรณ   ชูพัน909595 ผ่าน ผ.
26131040019นายชนินทร์   โคตรสขึง809595 ผ่าน ผ.
36131040020นายณัฐวุฒิ   วงค์ใหญ่909595 ผ่าน ผ.
46131040021นายธนกร   วงคำตา809595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
56131040022นายธนโชติ   ยางกลาง819595 ผ่าน ผ.
66131040023นายปฐพี   สัตย์ธรรม829595 ผ่าน ผ.
76131040024นายประชาธิปัตย์   ผาดี829595 ผ่าน ผ.
86131040025นายพงศ์พล   สารินทร์859595 ผ่าน ผ.
96131040026นายพันธ์ศักดิ์   แสนทวีสุข809595 ผ่าน ผ.
106131040027นางสาววิรวรรณ   เส้นเกษ839595 ผ่าน ผ.
116131040029นายวุฒินันท์   ชาตะพันธ์959595 ผ่าน ผ.
126131040030นายสราวุฒิ   บุญศิริ809595 ผ่าน ผ.
136131040031นายสหรัฐ   เดชะคำภู829595 ผ่าน ผ.
146131040032นายสุรเดช   แก้วดี809595 ผ่าน ผ.
156131040033นายอชิตพล   ยาตะคุ809595 ผ่าน ผ.
166131040035นายอิทธิพล   เชื้อโชติ859595 ผ่าน ผ.
176131040036นายธวัชชัย   สุธรรมวิจิตร809595 ผ่าน ผ.
186131040037นายนวพล   เนาวบุตร859595 ผ่าน ผ.
196131040038นายพิริยะ   มิ่งขวัญ809595 ผ่าน ผ.
206131040040นายอำพล   พูลดี829595 ผ่าน ผ.
216131040045นายณัฐวุฒิ   เมธาสิงห์809595 ผ่าน ผ.
226131040047นายธนเสฏฐ์   อบมา09595 ผ่าน  มผ.
236131040048นายเกรียงศักดิ์   บุญเย็น09595 ผ่าน  มผ.
246131040049นายพัศพงษ์   โพธิ์งาม709595 ผ่าน ผ.
256131040051นายสมรภูมิ   ศรีเสนา819595 ผ่าน ผ.
266131040052นายปฏิภาน   กองเพชร829595 ผ่าน ผ.
276131040053นายชัยฌาณ   มากดี809595 ผ่าน ผ.
286131040054นางสาวปติณฐิตา   วงศ์ธนู809595 ผ่าน ผ.
296131040059นายผดุงศักดิ์   บุตรสิน759595 ผ่าน ผ.
306131040060นายสิทธา   แก้วแก่งกวาย809595 ผ่าน ผ.
316131040061นายธิติพงษ์   แก้วเขียว909595 ผ่าน ผ.


จำนวนการเข้าดู = 23 ครั้ง