วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ประเมินผลกิจกรรม

ชั้น มอย.11 สาขางาน เทคนิคยานยนต์ สาขาวิชา เครื่องกล ชื่อครูที่ปรึกษา นายอภินันท์   ดรุณพันธ์
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล1.คะแนนกิจกรรมชมรม (เต็ม 100)2.คะแนนกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตรืย์ (เต็ม 100)3.คะแนนกิจกรรมอวท.กลาง(เต็ม 100)4.ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์5.ผลกิจกรรม
16131010008นายทัศนัย   พิลาพันธ์1009595 ผ่าน ผ.
26131010016นายมงคล   สายสมบัติ09595 ผ่าน  มผ.
36131010018นายวันเฉลิม   ทองเรือง1009595 ผ่าน ผ.
46131010031นายณกรณ์   จันทะเชื้อ1003595 ผ่าน  มผ.
56131010032นายธวัชชัย   ทวีศิลป์984595 ผ่าน  มผ.
66131010033นายนฤพนธ์   แก้วศรี975095 ผ่าน  มผ.
76131010034นายนฤเบศ   สีแดง1004095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
86131010035นายปิยะวุธ   ดวงจำปา09595 ผ่าน  มผ.
96131010036นายศรายุทธ   ขันคำ902095 ผ่าน  มผ.
106131010037นายสมภพ   พิมพบุตร999595 ผ่าน ผ.
116131010038นายสหรัฐ   ทานทอด983095ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
 มผ.
126131010039นายอดิศร   บัวชุม989595 ผ่าน ผ.
136131010040นายอิศรพงศ์   สมบูรณ์979595 ผ่าน ผ.
146131010041นายเอกพล   ภูประกอบ1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
156131010043นายเนติพงษ์   มณีพันธ์1009595ครั้งที่ 1 : Yellow Flag : ผ่าน
ผ.
166131010044นายณัฐวุฒิ   พลศรี989595 ผ่าน ผ.
176131010045นายณัฐวุฒิ   สร้อยคำ1009595 ผ่าน ผ.
186131010047นายธนพล   พุ่มจันทร์1009595 ผ่าน ผ.
196131010048นายธนายุทธ   วันชัย893595ครั้งที่ 1 : Red Flag : ผ่าน
 มผ.
206131010051นายวุฒิชัย   ผิวละเอียด999595 ผ่าน ผ.
216131010054นายจำนงค์   ขันตรี1009595 ผ่าน ผ.
226131010056นายนพรัตน์   กำแพงเงิน973595 ผ่าน  มผ.
236131010058นายเทวรินทร์   ประดา09595 ผ่าน  มผ.


จำนวนการเข้าดู = 39 ครั้ง